Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Toplu Konutlarda Hayat

Kira Vergi Beyannameleri'nde Götürü Gider Usulünde Değişiklik

Kira Vergi Beyannameleri'nde Götürü Gider Usulünde Değişiklik

Mart ayı beyan ayı… Gelir Vergisi Beyannameleri için son gün 01 Nisan 2024. Özellikle bugünlerde kira beyannamelerini doldurmaya çalışanlar için bir bilgi paylaşımı yapmak istedik.

Kira Vergi Beyannameleri'nde Gider Yöntemleri

Bildiğiniz üzere kira kazançlarında konut veya iş yeri kira geliri hasılatından indirilecek olan giderler;


-  Gerçek gider usulü veya
-  Götürü gider usulü olmak üzere iki şekilde tespit edilmektedir.


Gerçek gider usulünde fiilen yapılmış olan ve belgelerle ispatlanan giderler gerçek tutarlarıyla yıllık kira geliri toplamından indirilebilir iken, götürü gider usulünde kira kazançlarının %15’i götürü olarak indirebilir. Götürü gider usulünü seçen mükelleflerin götürü gidere ilişkin orana (%15) isabet eden tutar dışında başka bir indirim yapmaları söz konusu olmaz. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca bir mükellef bu usullerden istediğini seçebilir. Ancak götürü usulü seçenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. Gerçek gider usulü yeri geldiğinde kira kazancı elde eden mükellefler için daha avantajlı durumlar yaratabilmektedir. Diğer deyişle, daha az vergi ödenmesine neden olur. Çünkü gerçek gider yönteminde aşağıdaki harcamaları kira kazancı sahipleri kazançlarından düşebilir. Nedir bunlar bakalım;

1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri;
2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri;
3. Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri;
4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i,
5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları;
6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi değer, malum ise maliyet bedeli, malum değilse, bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen emsal değeridir) ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar,
7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Emlakın iktisadi değerini artıracak surette tevsii, tadili veya bunlara ilaveler yapılması için ihtiyar olunan giderler onarım gideri sayılmaz);
8. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri;
9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler;
10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli,
11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Bu 11 kalemden oluşan masrafların yüksek olması durumunda kira kazancı sahipleri hiç vergi ödemeyebilir. Mesela yüksek miktarda bakım onarım gideri yapmak, kiraya verilen taşınmaz için yüksek kredi faizi ödemek, sigorta vb. masraflar yapmak kazançtan gider olarak düşüleceğinden vergi miktarını da aynı şekilde azaltır.

Geçmiş Hesaplarda Giderlerde Yapılan Hatadan Dönülebilir Mi? 

Zaman zaman bu usulü bilmeyen ya da sonradan fark ederek avantajlı durumu kaybeden kira kazancı sahipleri, geri dönebilme arayışlarına girerler. İşte tam bu durum için sizlerle paylaşmak istediğimiz Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir özelge önemli bilgiler vermektedir. 108276 sayılı ve 29.12.2016 tarihli özelgede 2014 ve 2015 takvim yıllarında elde ettiği kira gelirlerine ait gelir vergisi beyannamesini 2016 yılı mart ayında veren bir mükellef, beyannamesinde kredi faizi giderlerini indirim konusu yapabileceğini bilmediğini, yanlışlıkla götürü gider usulünü seçtiğini, bundan geri dönebilmek adına ilgili yıllar için düzeltme beyannamesi verip veremeyeceği sormuştur.


İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen cevapta “elde etmiş olduğunuz gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinizde, sehven götürü gider usulünü seçmenize karşın, beyanname verdiğiniz takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla, düzeltme beyannamesi vermeniz halinde gerçek gider usulünden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır. Buna göre, 2014 ve 2015 takvim yıllarına ait gelir vergisi beyannamelerinizi, 2016 yılı mart ayında vermiş olmanız nedeniyle, 2016 takvim yılı sonuna kadar düzeltme beyannamesi vermek suretiyle gerçek gider usulünden yaralanmanız ve söz konusu konutun iktisabında kullanılan krediye ilişkin olarak ödenen faizlerin indirim konusu yapılması mümkündür.” şeklinde cevap verilmiştir. Dolayısıyla kira kazançları sahipleri gider yöntemlerini değiştirmek istemeleri durumunda beyanname verilen takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla düzeltme beyannamesi verebilir ve gerçek gider usulünden yararlanabilir.


Özelgenin tam metni için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;
http://www.gib.gov.tr/node/119567/pdf

Kat Maliklerinin, Kira Vergi Beyannamelerinde Dikkat Etmesi Gereken Tüm Konular

Kat maliklerinin 
• Apartman ya da sitelerin ortak alanlarından elde edilen gelirlerin kat maliklerinin beyanname ödevine etkisi olup olmadığı veya 
• Kendi sahip oldukları konut veya işyerlerine ilişkin kira gelirleri vergi beyannamelerinde dikkat etmesi gerekenlere 
aşağıdaki link dizininden erişebilirsiniz.

Okuma Önerileri

Apartman, Site Yöneticisi Kendi Karar Alarak Gelir Elde Edebilir Mi?
Apartman ve Site Yönetimlerine Vergi Denetimi
Site Yönetimlerinin Elde Ettiği Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Apartmanların Dış Cephelerinin Kiraya Verilmesinde Vergi
Apartman ve Site Yönetimleri Vergi İncelemesine Tabi Midir?
Danıştay’dan Ses Getirecek Bir Karar: Konut Yönetimlerinin Stopaj Yapma Yükümlülüğü Yoktur
Apartman ve Site Yönetimleri Tarafından Elde Edilen Gelirlerin, Gelir Vergisi Açısından Kat Maliklerine Etkileri
Ortak Alanlardan Kira Geliri Elde Eden Kat Malikleri İçin Vergi
Kira Vergi Beyannameleri'nde Gider Yöntemleri
Kira Gelirlerinde Vergi Avantajları
Kira Kazançlarında Konut İstisnası

İzleme Önerileri

Apartman ve Sitelerde Ortak Alanların Kiraya Verilmesi ve Vergilendirilmesi
Apartman ve Sitelerde Sosyal Tesislerin İşletilmesi ve Vergilendirilmesi
Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir