Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Danıştay’dan Ses Getirecek Bir Karar: Konut Yönetimlerinin Stopaj Yapma Yükümlülüğü Yoktur

Danıştay’dan Ses Getirecek Bir Karar: Konut Yönetimlerinin Stopaj Yapma Yükümlülüğü Yoktur

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 13.10.2021 tarihinde apartman ve site yönetimlerini yakından ilgilendiren bir içtihada imza attı (K.2021/1262). Uzun süredir tartışmalı konulardan biri olan “apartman ve site yönetimlerinin gelir vergisi kesintisi yapmakla yükümlü olup olmadığı” hususunda son noktayı koydu. Önemli gördüğümüz gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz.


Tartışma Konusu Neydi?


Gelir Vergisi Kanunu (GVK) kapsamında gelir vergisi kesintisi yapılacaklar tek tek belirlenmiştir. Söz konusu kanunun 94. maddesi uyarınca kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler gelir vergisi kesintisi yapmakla yükümlüdürler. Bu sayılanlar arasında apartman ve site yönetimleri doğrudan yer almamakla birlikte Gelir İdaresi, apartman ve site yönetimlerini “sair kurumlar” kapsamında değerlendirerek muhtasar beyanname vermeleri gerektiği yönünde görüşler vermektedir. Uygulamada da apartman ve site yönetimleri muhtasar beyanname vererek bu yükümlülükleri yerine getirmektedirler.


Olay Neydi?


Danıştay’a kadar giden olayda da aynı durum nedeniyle, yani apartman ve site yönetimlerinin stopaj yapması gerekir mi gerekmez mi noktasına dayanan bir olay yaşandı. İstanbul’da gerçekleşen uyuşmazlıkta çalışanlarının ücretlerini muhtasar beyannameyle beyan etmediğinden bahisle takdir komisyonu kararına istinaden 2010 ile 2014 yılları arasında belirli dönemler için verilmesi gereken muhtasar beyannamenin verilmemesi nedeniyle site yöneticiliği adına cezalı vergi hesaplandı.


Vergi Mahkemesi Ne Karar Verdi?


Vergi Mahkemesi 2016 yılında verdiği kararda, site yöneticiliği adına yeterli inceleme yapılmadığı, ücretin nakden veya hesaben ödenip ödenmesinin tespit edilmediği, ayrıca ücretlerin vergi istisnasına girip girmediğinin tespit edilmediği gerekçeleriyle hesaplanan vergi ve cezaları iptal etti.


Danıştay Dava Dairesi Temyiz Aşaması


Vergi Mahkemesi kararı vergi idaresi tarafından temyize götürüldü. Danıştay 3. Daire 2018 yılında vergi mahkemesi kararını bozarak, GVK kapsamında tevkifat yapmakla sadece ticari nitelikte kazanç sağlama amacı gösteren kişi ve kurumların sorumlu olduğunun düşünülemeyeceğini, bu nedenle site faaliyetleri nedeniyle işgücü temin eden site yöneticiliğinin tevkifat yapması ve sair kurum kavramında düşünülmesi gerektiğini ifade ederek vergi mahkemesi kararını bozdu. 


Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı


Danıştay 3. Dairesinin bu kararına uymayan ilk derece mahkemesi ilk kararında ısrar edince olay Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na yansıdı. Kurul aşağıdaki gerekçe ile apartman ve site yönetimlerinin stopaj yapmakla yükümlü olmadığı sonucuna oy çokluğu ile ulaştı.


“…Konut site yönetimleri prensip olarak kazanç elde etme amacı taşıyıp taşımadığı; kişi veya mal topluluğu niteliğinde olup olmadığı gibi kriterler gözetilerek vergisel yükümlülük bağlamında belli bir statü içerisinde değerlendirilmesine olanak bulunmayan kendine özgü, nevi şahsına münhasır bir niteliktedir. 

Sonuç olarak bu özellikleri dikkate alındığında kurum olarak da nitelendirilmeyecek olan konut site yönetimlerinin “sair kurumlar” kapsamında değerlendirilerek tevkifat yapma yükümlülüğünün bulunduğundan söz edilmesine olanak bulunmamaktadır. Bu itibarla … hesaplanan gelir (stopaj) vergisi ile … vergi ziyaı cezası hukuka uygun düşmediğinden, … cezalı tarhiyatın kaldırılması yolundaki mahkeme ısrar kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık görülmemiştir”. Görüleceği üzere önemli bir emsal niteliği taşıyacak olan bu karar apartman ve site yönetimleri ile ilgili “stopaj yükümlülüğü” tartışmalarının yeniden alevleneceğine işarettir. Belki de bu konuda yakın zamanda acil bir kanuni düzenleme yapılacağını söylemek mümkündür.

Kat Maliklerinin Kira Vergi Beyannamelerinde Dikkat Etmesi Gereken Tüm Konular

Kat maliklerinin 
• Apartman ya da sitelerin ortak alanlarından elde edilen gelirlerin kat maliklerinin beyanname ödevine etkisi olup olmadığı veya 
• Kendi sahip oldukları konut veya işyerlerine ilişkin kira gelirleri vergi beyannamelerinde dikkat etmesi gerekenlere 
aşağıdaki link dizininden erişebilirsiniz.

Okuma Önerileri

Apartman, Site Yöneticisi Kendi Karar Alarak Gelir Elde Edebilir Mi?
Apartman ve Site Yönetimlerine Vergi Denetimi
Site Yönetimlerinin Elde Ettiği Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Apartmanların Dış Cephelerinin Kiraya Verilmesinde Vergi
Apartman ve Site Yönetimleri Vergi İncelemesine Tabi Midir?
Apartman ve Site Yönetimleri Tarafından Elde Edilen Gelirlerin, Gelir Vergisi Açısından Kat Maliklerine Etkileri
Ortak Alanlardan Kira Geliri Elde Eden Kat Malikleri İçin Vergi
Kira Vergi Beyannameleri'nde Gider Yöntemleri
Kira Gelirlerinde Vergi Avantajları
Kira Kazançlarında Konut İstisnası

İzleme Önerileri

Apartman ve Sitelerde Ortak Alanların Kiraya Verilmesi ve Vergilendirilmesi
Apartman ve Sitelerde Sosyal Tesislerin İşletilmesi ve Vergilendirilmesi

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir