Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Koronavirüs Sebebi ile Genel Kurul Toplantıların Ertelenmesi

Koronavirüs Sebebi ile Genel Kurul Toplantıların Ertelenmesi

Güncelleme (Ağustos 2020) : Aşağıdaki yazımız çerçevesinde görüşümüz aynı olup, T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 24/07/2020 tarih ve 51355057-010.06.01-E.4726 sayılı ":Dernek Genel Kurulları, Beyanname ve Bildirim Süreleri Hakkında konulu yazısı ve 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Bakan Oluru'na gore “Covid-19 salgınının devam etmesi sebebiyle 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (ç) bendinde yer alan hüküm doğrultusunda dernek genel kurul toplantıları 31.10.2020 tarihinden sonraya bırakılmak üzere ikinci kez uzatılmıştır.” Dernek  genel kurul toplantıları 31.10.2020 tarihinden sonraya bırakılmış olup bu süreyi takip eden 30 gün içerisinde genel kurul toplantılarını yapmaları gerekmektedir.

Aşağıdaki yazımızda belirtildiği üzere Site ve apartman genel kurullarının yeni koronavirüs (Covid-19)  salgını ile ilgili olarak yapılması gereken genel kurullarının iptaline veya ertelendiğine ilişkin bir genelge, karar veya kanun bulunmamasına rağmen genel kurulların yazıdaki gerekçelere istinaden ertelenerek yapılması halinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacağına ilişkin görüşümüzü tekrar ifade ederiz.


Koronavirüs (Covid-19)  Salgını Sebebi ile Site ve Apartman Genel Kurul Toplantılarının Ertelenip Ertelenmemesi 


Site ve apartman genel kurullarının koronavirüs (Covid-19)  salgını ile ilgili olarak yapılması gereken genel kurullarının iptaline veya ertelendiğine ilişkin bir genelge, karar veya kanun bulunmamaktadır. 

Dolayısı ile Apartman veya Site Genel Kurullarının 11 Mart 2020 tarihi sonrasında yapılması mümkündü. Gerekli sağlık ve güvenlik şartları sağlanarak yapılmış olması halinde herhangi bir kanuna veya karar aykırılık teşkil etmemiştir. Dolayısı ile geniş hacimli  kapalı alanlarda sosyal mesafe şartlarının korunması ve maske kullanımının zorunlu olması sureti ile oturumların yapılması mümkün olmuştur. Diğer taraftan açık havada yapılacak genel kurul toplantıları da yine sosyal mesafe maske şartı ile mümkün olacaktır.

 

Ancak aşağıdaki mevzuat taramasına ilişkin olarak gerek 7244 Sayılı Kanunun 2. maddesi ç ve d fıkraları kapsamındaki kapsam 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ( KMK) ile ilgili olmamasına rağmen mevcut uygulamada yine KMK’da yer almayan kimi hususların 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundan alındığı da bilinmektedir. 

 

O halde gerek 7244 Sayılı Kanun, T.C. İçişleri Bakanlığı 16/03/2020 tarih ve 89780865-153- E.5361 sayılı  “Coronavirüs Tedbirleri” konulu genelgesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Burhan ERSOY imzalı 09.04.2020 tarih ve 19028039-010.07.01-E.48575 sayılı" Genel Kurul ve Diğer Toplantılar” yazısı ve her halükarda “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” çerçevesinde gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmasının mümkün olmadığı, şehirler arası ve milletler arası seyahat kısıtlamasının olduğu, programlı olmayıp bir veya birkaç gün önce ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki maliklerin sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği tarihlerde önceden ilan edilen genel kurula katılımının mümkün olmayacağı (her halükarda kendilerini vekalet ile temsil ettirebilirler) veya genel kurulda güvenli sosyal mesafe ve maske kullanımının sağlanmasının mümkün olmayacağı düşünüldüğü takdirde Site ve Apartman Yönetici ve Yönetim Kurullarını bu paragraftaki yazı, genelge ve kanunlara göre genel kurul toplantılarının emsal alınmak sureti ile erteleyebileceğini ve genel kurulların “Olağanüstü Genel Kurul” çağrı usulleri çerçevesinde ilgili bakanlıkça herhangi bir başka erteleme olmadığı sürece  31/7/2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmasının gerektiği, mevcut yönetim ve yönetim kurullarının görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edebileceğine ilişkin görüşümüzü ifade ederiz. 

 

Okuma Önerisi:  Kat malikleri Kuruluna Davet Mektubu Örneği 

 Youtube İzleme Önerisi:  "Toplu Yapılarda Yönetim Uygulamaları ve Oluşan Sorunlar, Bina Yönetimlerinde Genel Kurul ve Temsilciler Kurulu Toplantılarının Hazırlığı, Gerçekleştirilmesi ve Sonrasına Ait İş ve İşlemler”

 

Genel kurulların yapılmamasının tercih edilmesi halinde ise maliklere gerekli bilgilendirmenin tebligat usullerine göre  yapılması yine tercihan bilgilendirmenin daha aktif yapılabilmesi adına sms, mail, Whatsapp veya web üzerinde ilan edilmek sureti ile bu bilgilendirmenin verimliliğinin arttırılması, bütçe-gerçekleşme raporlarının ve zorunlu olarak yapılması gereken bütçe artışlarının da zorunlu olmamakla birlikte mevcut ortamda malik ve kiracıların bilgisine sunulmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.  


O halde Site ve apartman genel kurullarının koronavirüs (Covid-19)  salgını ile ilgili olarak yapılması gereken genel kurullarının iptaline veya ertelendiğine ilişkin bir genelge, karar veya kanun bulunmamasına rağmen genel kurulların bir önceki paragraftaki gerekçeler istinaden ertelenerek yapılması halinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacağına ilişkin görüşümüzü ifade ederiz.

 

Okuma Önerisi:  Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları

Youtube İzleme Önerisi:  “Tesislerde Covid-19 (Yeni Koronavirüs) ile İlgili Alınan Önlemler, Zorunluluklar, Yaşanılan Sorunlar, Yeni Normalde Dikkat Edilecekler, Toplu Yapı ve Tesislerde 1 Temmuz 2020: Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlulukları”

 

Gerekçeler:

16/4/2020 tarih ve 7244 Sayılı YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un

  1. maddesi ç) ve d) fıkralarına gore 5253 sayılı Dernekler Kanunu  ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları  31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün  16/03/2020 tarih ve 89780865-153- E.5361 sayılı  “Coronavirüs Tedbirleri” konulu  “1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu.” Ilgisi ile yazılmış genelgesine gore “ - Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf ) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hâriç) 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir.T.C. KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür

Burhan ERSOY imzalı 09.04.2020 tarih ve 19028039-010.07.01-E.48575 sayılı" Genel Kurul ve Diğer Toplantılar” yazısında 

İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih ve E.5361 sayılı "Coronavirüs Tedbirleri" konulu

Genelgesi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir.

Bu nedenle, vakıflar tarafından yapılacak tüm toplantılar (sanal ortamda yapılacaklarda dahil olmak üzere) 01.07.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Bilgilerini ve Gereğini rica ederim.


APSİYON