Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Yeşil

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Nitelikli Eğitim

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Nitelikli Eğitim

Apsiyon Yeşil'in bu yazısında Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Küresel Amaç’ın dördüncüsü olan Nitelikli Eğitim ilkesini ele alacağız. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı hedeflerinin dördüncüsü tüm dünya üzerindeki bireylerin nitelikli eğitime erişim hakkıyla ilgili. Bu hedefle herkese kapsayıcı ve nitelikli eğitimin sağlanması ve yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi amaçlanıyor.

Nitelikli Eğitim Neden Önemli?

TDK’nın; “Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye.” olarak tanımladığı eğitim, Birleşmiş Milletler Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın da temelini oluşturuyor. Çünkü bireyler; açlık, yoksulluk, sağlıklı ve kaliteli yaşam gibi birçok konuda refahı yalnızca iyi bir eğitimle kazanacağı farkındalıkla elde edebilir.


- Eğitim bireyler arasındaki mesafeleri ve eşitsizlikleri azaltır.
- Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşama imkan tanır.
- İnsanların ve toplumun barışçıl bir ortam inşa etmesine katkıda bulunur.
- Bireylerin refah koşullarının artmasına katkı sağlar.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Açlığa Son

Nitelikli Eğitim

4.1. 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli bir ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamalarının ve böylece ilgili ve etkili öğrenme çıktılarının elde edilmesinin sağlanması
4.1.1. (a)2/3 sınıflarında; (b)ilkokul sonunda ve (c) alt düzey ortaokulun sonunda en azından (i) okuma ve (ii) matematikte yeterlilik düzeyine sahip çocukların ve gençlerin oranı, cinsiyet ayrımında
4.2. 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının onları ilköğretime hazır hale getirecek kaliteli okul öncesi eğitimine erişimlerinin güvence altına alınması
4.2.1. Cinsiyete göre gelişimsel olarak sağlık, öğrenme ve psikososyal iyi olma hali yolunda olan 5 yaş altı çocukların oranı
4.2.2. Cinsiyete göre planlanan öğrenmeye katılım oranı (ilkokula resmi giriş yaşından bir yıl önce)
4.3. 2030’a kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve üniversiteyi kapsayan yüksek öğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması
4.3.1. Cinsiyete göre son 12 ay içinde gençlerin ve yetişkinlerin örgün ve yaygın eğitim ve öğretime katılma oranı
4.4. 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması
4.4.1. Yetenek tipine göre bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yeteneğine sahip genç ve yetişkinlerin oranı
4.5. 2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve engelliler, yerliler ve kırılgan durumdaki çocuklar dahil, kırılgan insanların her düzeyde eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması
4.5.1. Bu listede ayrıştırılabilecek tüm eğitim göstergeleri için parite endeksleri (veri elverişliliğine bağlı olarak kadın/erkek, kır/kent, en alt/en üst servet %20'likleri ve engellilik durumu, yerli insanlar ve çatışmalardan etkilenenler gibi diğerleri)
4.6. 2030’a kadar bütün gençlerin ve hem kadın hem de erkek olmak üzere yetişkinlerin büyük bir bölümünün okuryazar olmasının ve matematiksel beceriler kazanmasının güvence altına alınması
4.6.1. Cinsiyete ayrımında, (a) okuryazarlık ve (b) aritmetik becerilerde işlevsel açıdan en az belirli bir düzeyde yeterliliğe sahip belirli bir yaş grubundaki nüfusun yüzdesi
4.7. 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması
4.7.1. (i) Küresel vatandaşlık eğitiminin ve (ii) cinsiyet eşitliği ve insan hakları da dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma için eğitiminin; (a) milli eğitim politikalarının, (b) müfredatın, (c) öğretmen eğitiminin ve (d) öğrenci değerlendirmenin tüm düzeylerinde yaygın hale gelmesi
4.a. Çocuklara, engellilere, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi ve herkes için güvenli, şiddete dayalı olmayan, kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması
4.a.1. (a) Elektrik; (b) pedagojik amaçlarla internet; (c) pedagojik amaçlarla bilgisayar; (d) engelli öğrencilere uyarlanmış altyapı ve malzemeler; (e) temel içme suyu; (f) tekil ve cinsiyete göre ayrılmış temel sağlık koruma imkanları ve (g) temel el yıkama imkanları (her bir WASH göstergesi tanımları gereği) erişimi olan okulların oranı
4.b. 2020’ye kadar en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelere, gelişmiş ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki mesleki eğitim programlarını ve bilgi ve iletişim teknolojileri programlarını, teknik programları, mühendislik programlarını ve bilimsel programları kapsayan yüksek öğrenim programlarına kayıt olanağı sunan bursların sayısının küresel olarak önemli ölçüde artırılması
4.b.1. Sektör ve çalışma çeşidine göre burslar için resmi kalkınma yardımı transferleri hacmi
4.c. 2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki öğretmen eğitimi için uluslararası iş birliğinin sağlanması aracılığıyla nitelikli öğretmen tedarikinin önemli ölçüde artırılması
4.c.1. Belirli bir ülkede, (a) okul öncesi; (b) ilkokul; (c) ortaokul ve (d) lise düzeylerinde geçerli seviyede öğretim için gerekli olan hizmet öncesi veya hizmet içi en az asgari düzeyde düzenlenen öğretmen eğitimi (örneğin pedagojik eğitim) almış öğretmenlerin oranı


Eğitim; ülkemizde ve dünyada yaşanacak birçok çözümün temelini oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda biri olan Nitelikli Eğitim amacı ile ilgili bizim de yapabileceklerimiz var. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi, kapsayıcı ve nitelikli eğitimin sağlanması için üzerimize düşenleri sizin için sıraladık.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: İklim Eylemi

Nitelikli Eğitim İçin Neler Yapılabiliriz?

- Dünyadaki tüm bireylerin, okul öncesi eğitime erişebilecekleri bir sistem yaratabilir ve bu sistemi güvence altına alabiliriz.
- Yeryüzündeki tüm çocukların ilköğretim ve ortaöğretimlerini ücretsiz olarak tamamlamaları için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.
- Eğitimin niteliğini artıracak projeler geliştirmeli ve politikaları desteklemeliyiz.
- Nitelikli eğitime ulaşabilmeleri için her çocuğa gereken desteği vermeliyiz.
- Mesleki eğitim konusunda eğitim erişimi için fırsat yaratabiliriz.
- Her türlü eğitimin erişilebilir, ücretsiz ya da uygun maliyetli olabilmesi için uygun şartları oluşturmalıyız.
- Eğitim verecek eğitmenlerin yeterliliklerini doğru tespit etmeli ve onların alacağı eğitimleri de organize etmeliyiz. Nitelikli eğitmenleri nicelik ve nitelik bakımından artırmalıyız.
- Eğitimin erişilebilir olduğu kadar etkili öğrenme metotlarına sahip olmasına da dikkat etmeliyiz.
- Toplumsal cinsiyetin ve sınıf farkının oluşturduğu eşitsizlikleri ortadan kaldıracak yöntemler geliştirmeliyiz.
- Toplumsal, ekonomik, kültürel veya bireysel nedenlerden dolayı okuma yazma öğrenmemiş olan yetişkinlerin okuryazar olmasını destekleyebiliriz.
- İnsan haklarının, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın neden gerekli olduğunu ve kültür farklılıklarını ve çeşitliliğin değerini anlatabiliriz. 
- Savaş kültürü yerine barış kültürünü destekleyebilir ve söylemlerimizle olduğu kadar davranışlarımızla da yapıcı bir yaklaşım sergileyebiliriz.
- Hükümetin ve özel sektörün bu konuya öncelik tanımasını talep edebiliriz.
- Eğitim politikalarının belirlenmesini destekleyebiliriz.
- Belirlenen politikaların doğru şekilde uygulanmasına öncelik tanıyabiliriz.


Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/nitelikli-egitim/

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir