Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Yeşil

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Apsiyon Yeşil'in bu yazısında Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Küresel Amaç’ın sonuncusu olan Amaçlar İçin Ortaklıklar ilkesini ele alacağız. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı hedeflerinden olan 17 numaralı ilke, tüm dünyanın belirlenen ortak amaçlar doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini savunuyor. Birleşmiş Milletler bu ilkesiyle, sürdürülebilir kalkınmayı sağlanın ancak küresel bir ortaklıkla mümkün gördüğünü açıklıyor. Buna göre 2030 yılına gelindiğinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek, bir süredir Apsiyon Blog’da anlattığımız ilkelerin tamamının gerçekleştirilmesiyle mümkün görünüyor.  


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın son hedefi; tüm ilkeleri bir araya getiren ve uygulamaya geçirilmesini sağlayan global ölçekte adımları temel alıyor. Bu hedefleri gerçekleştirebilmemiz için çok katmanlı, herkese ulaşan, bu yönüyle kapsayıcı ve sürdürülebilir iş birliklerine ihtiyaç duyuyoruz. Dünya genelinde yoksullukla mücadele etmek, barışçıl toplumlar yaratmak ve tüm politikalarını dünyanın sürdürülebilir geleceğini gözeterek uygulamamız gerektiğini savunuyor. Bu açıdan baktığımızda dünya genelindeki eşitsizlik ve iklim değişikliğiyle mücadele belirlenen tüm bu hedeflerin temelini oluşturuyor. Bu hedeflerin tamamı, kolektif bir çalışmayı zorunlu kılıyor. Hükümetler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve bireysel çabaların birleşmesi gerekiyor.  
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 

Amaçlar İçin Ortaklıklar 

Finans 

 

17.1. Vergi ve diğer gelir hasılatı için yurt içi kapasiteyi artırmak için gelişmekte olan ülkelere uluslararası destek sağlanması yoluyla yurt içi kaynak seferberliğinin güçlendirilmesi 
17.1.1. Kaynağına göre GSYH'nın bir oranı olarak toplam devlet gelirleri 
17.1.2. Yurt içi vergilerle finanse edilen iç bütçenin oranı 
17.2. Pek çok gelişmiş ülkenin gelişmekte olan ülkelere yapacağı Resmi Kalkınma Yardımı (RKY) için ayrılan gayri safi milli hasıla (GSMH) payını 0,7’ye ve en az gelişmiş ülkelere yapacağı Resmi Kalkınma Yardımı (RKY) için ayrılan gayri safi milli hasıla (GSMH) payını da yüzde 0,15 ila 0,20’ye ulaştırma taahhütleri dahil resmi kalkınma yardımına ilişkin taahhütlerin gelişmiş ülkeler tarafından tam olarak gerçekleştirilmesi (RKY sağlayıcıları en az gelişmiş ülkelere yönelik en az yüzde 0,20 RKY/GSMH hedefi koymaları yönünde teşvik edileceklerdir.) 
17.2.1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kalkınma Yardımı Komitesi donörlerinin gayri safi milli hasılasının (GSMH) bir oranı olarak toplam ve en az gelişmiş ülkelere net resmi kalkınma yardımı 
17.3. Gelişmekte olan ülkeler için çok sayıda kaynaktan elde edilen ek finansal kaynakların seferber edilmesi 
17.3.1. Toplam yurt içi bütçenin bir oranı olarak doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), resmi kalkınma yardımı ve Güney-Güney İşbirliği 
17.3.2. Toplam GSYH'nın bir oranı olarak (ABD Doları cinsinden) havale hacmi 
17.4. Gelişmekte olan ülkelerin borç finansmanı, borç hafifletme ve borç yeniden yapılandırmayı güçlendirmeyi hedefleyen eşgüdümlü politikalar aracılığıyla uzun vadeli borç sürdürülebilirliğini sağlamalarına yardım edilmesi ve uygun görüldüğünde borç sıkıntısını azaltmak için ağır borç yükü altındaki yoksul ülkelerin dış borç sorunlarının ele alınması 
17.4.1. Mal ve hizmet ihracatının bir oranı olarak borç servisi 
17.5. En az gelişmiş ülkeler için yatırım teşvik uygulamalarının kabul edilmesi ve uygulanması 
17.5.1. En az gelişmiş ülkeler için yatırım promosyonu rejimlerini benimseyen ve uygulayan ülke sayısı 


Teknoloji 
17.6. Bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü bölgesel ve uluslararası iş birliğinin ve bilim, teknoloji ve yenilikçiliğe erişimin ilerletilmesi ve özellikle Birleşmiş Milletler düzeyinde mevcut mekanizmalar arasında geliştirilmiş iş birliği ve küresel bir teknoloji kolaylaştırma mekanizması aracılığıyla üzerinde anlaşmaya varılan hükümler konusunda bilgi paylaşımının çoğaltılması 
17.6.1. İş birliği türüne göre ülkeler arasındaki bilim ve / veya teknoloji iş birliği anlaşmaları ve programlarının sayısı 
17.6.2. Hıza göre 100 kişiye düşen sabit internet genişbant abonelikleri 
17.7. Çevresel açıdan sağlam teknolojilerin gelişmekte olan ülkelerde üzerinde ortak olarak anlaşmaya varıldığı üzere ayrıcalıklı ve öncelikli koşullar da dahil olmak üzere uygun koşullarda gelişiminin, transferinin ve yayılmasını desteklenmesi 
17.7.1. Çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi, transferi, yayılması ve yayılmasını teşvik eden gelişmekte olan ülkeler için onaylanmış toplam fon tutarı 
17.8. 2017 yılına kadar en az gelişmiş ülkeler için teknoloji bankasının ve bilim, teknoloji ve yenilikçilik kapasite geliştirme mekanizmasının tam olarak faaliyete geçirilmesi ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere etkinleştirme teknolojileri kullanımının artırılması 
17.8.1. İnternet kullanan bireylerin oranı 


Kapasite geliştirme 
17.9. Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü iş birliği aracılığıyla tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanabilmesi adına ulusal planları desteklemek amacıyla gelişmekte olan ülkelerdeki etkili ve hedeflenen kapasite geliştirme uygulamaları için uluslararası destek sağlanması 
17.9.1. Gelişmekte olan ülkelere sözü verilen mali ve teknik yardımın (Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü iş birliği aracılığını içeren) dolar değeri 


Ticaret 
17.10. Doha Kalkınma Gündemi çerçevesinde yürütülen müzakerelerin sonuca varması aracılığıyla, Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde evrensel, kurallara dayanan, açık, ayrım gözetmeyen ve eşitlikçi, çok taraflı bir ticaret sisteminin desteklenmesi 
17.10.1. Dünya çapında ağırlıklı tarife- ortalama 
17.11. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının özellikle en az gelişmiş ülkelerin küresel ihracat payının 2020’ye kadar iki katına çıkarılması amacıyla büyük ölçüde artırılması 
17.11.1. Gelişmekte olan ülkelerin ve en az gelişmiş ülkelerin küresel ihracat payı 
17.12. En az gelişmiş ülkelerden ithal edilen ürünlere uygulanabilir ayrıcalıklı menşei kurallarının şeffaf ve basit olmasının sağlanması da dâhil olmak üzere, Dünya Ticaret Örgütü kararlarına uygun olarak, en az gelişmiş ülkeler için gümrükten ve kotadan muaf, devamlılık arz eden bir piyasa erişimi sağlanması ve piyasa erişiminin kolaylaştırılmasına katkıda bulunulması 
17.12.1. Gelişmekte olan ülkeler, en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletlerine göre karşılaşılan ortalama tarifeler 


Sistemik konular 
Politika ve kurumsal tutarlılık 
17.13. Politika koordinasyonu ve tutarlılığı yoluyla küresel makroekonomik istikrarın geliştirilmesi 
17.13.1. Makroekonomik gösterge tablosu 
17.14. Sürdürülebilir kalkınma için politika tutarlılığının geliştirilmesi 
17.14.1. Sürdürülebilir kalkınma politika tutarlılığını geliştirmek için yerinde mekanizmaları olan ülkelerin sayısı 
17.15. Her ülkenin yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınma için politikalar oluşturması ve uygulaması amacıyla politik alanı ve liderliğine saygı duyulması 
17.15.1. Kalkınma iş birliği sağlayıcıları tarafından ülkenin sahip olduğu sonuç çerçeveleri ve planlama araçlarının kullanımı kapsamı 


Çok paydaşlı ortaklıklar 
17.16. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde ulaşılmasının desteklenmesi için bilgi, uzmanlık, teknoloji ve finansal kaynakları seferber eden ve paylaşan çok paydaşlı ortaklıklar tarafından tamamlanan Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklıkların çoğaltılması 
17.16.1. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını destekleyen çok paydaşlı geliştirme etkinliği izleme çerçevelerinde, ilerleme rapor eden ülkelerin sayısı 
17.17. Ortaklıkların deneyim ve kaynak sağlama stratejileri paydasına dayanan kamu, kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi 
17.17.1. Kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarına taahhüt edilen Amerika Birleşik Devletleri doları miktarı 


Veri, denetim ve hesap verebilirlik 
17.18. 2020’ye kadar, gelir, yaş, ırk, etnik köken, göçmen statüsü, engellilik, coğrafi konum ve ulusal bağlamlardaki ilgili diğer niteliklere göre ayrılan kaliteli, zamanlı ve güvenilir verilerin elde edilebilirliğini büyük ölçüde artırmak için en az gelişmiş ülkeleri ve gelişmekte olan küçük ada devletlerini kapsayan gelişmekte olan ülkelere verilen kapasite geliştirme desteğinin artırılması 
17.18.1. Resmi İstatistik Temel İlkeleri doğrultusunda hedefe uygun tam ayrıştırma ile ulusal düzeyde üretilen sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin oranı 
17.18.2. Resmi İstatistik Temel İlkeleri ile uyumlu ulusal istatistik mevzuatına sahip ülkelerin sayısı 
17.18.3. Finansman kaynağına göre tamamen finanse edilen ve uygulanan bir ulusal istatistik planı olan ülkelerin sayısı 
17.19. 2030’a kadar gayri safi yurtiçi hasılayı tamamlayan sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesine yönelik önlemlerin geliştirilmesi için mevcut girişimlerin üzerine eklemeler yapılması ve gelişmekte olan ülkelerde istatistiki kapasite geliştirme çabalarının desteklenmesi 
17.19.1. Gelişmekte olan ülkelerde istatistiksel kapasiteyi güçlendirmek için tahsis edilen mevcut tüm kaynakların dolar değeri 
17.19.2. (a) Son 10 yıl içinde yürütülen en az bir nüfus ve konut nüfus sayımı yapan ve (b) %100 doğum kaydı ve %80 ölüm kaydı elde edilen ülkelerin oranı 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Eşitsizliklerin Azaltılması 

Neler Yapabiliriz? 

Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Küresel Amaç’ın son ilkesini hayata geçirilmesinde bizim de bazı sorumluluklarımız var. Bizi bu hedefe ulaştıracak altyapı çalışmaları, geliştirmeler, yatırımlar, teknolojik ilerleme ve bu amaçla üretilen projelerin hayata geçirilmesine yönelik adımlar atmalıyız. Kaynaklarımızı harekete geçirmeliyiz. Fikirlerimizi bu yaklaşım çerçevesinde gözden geçirmeliyiz.  


- Sorumluluğumuzun farkına varmalıyız. 

- Tüm uygulamalarda sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliklerini gözetmeliyiz. 

- Birlikte hareket etmek için bir araya gelmeliyiz.

- Paydaşlarımızla şeffaf ve saygılı iş birlikleri kurmalıyız.

- Projelerimizde farklı sektördeki paydaşların fikirlerine saygılı olmalıyız.

- Kurumların bireylerle olan iletişimini güçlendirmeli ve uyumlu hale getirmeli.

- Daha fazla fırsat yaratmalıyız. 

- İnsan haklarına saygılı olmalıyız.

- Ayrıştırıcı söylem ve davranışlardan uzaklaşmalıyız. 

- İnsan haklarına saygılı çalışma ortamları yaratmalıyız. 

 

Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/amaclar/amaclar-icin-ortakliklar/ 

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir