Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Apartman ve Site Yönetimlerinde Kullanılan “Sakin Bildirim Formları”nın Toplanması Nasıl Olmalıdır?

Apartman ve Site Yönetimlerinde Kullanılan “Sakin Bildirim Formları”nın Toplanması Nasıl Olmalıdır?

Apartman ve site yönetimlerinin anagayrimenkulde yaşayan; malik, kiracı veya herhangi bir hakka dayanmak suretiyle bir şekilde oturan kişilerin tanınmasını, ortak hizmetlerin daha verimli verilmesini, güvenlik ve bağımsız bölümlerin kullanım şeklinin belirlenmesini, ortak gider ve avans paylarının zamanında toplanmasını sağlamak ve benzer gerekçelerle bu kişilerden talep edilen, çoğunlukla “Sakin Bildirim Formu”, “Kimlik Bildirme Belgesi” gibi isimlerle adlandırılan formların toplanması ve özellikle hukuka aykırılık teşkil edip etmeyeceği konularında çekinceler oluşmaktadır.


Öncelikle belirtmek isteriz ki, apartman ve site yönetimlerinin bu kişisel bilgileri toplaması 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na (“KBK”) ve “Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliği’ne” (“KBKUY”) yine 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’na göre yasal yükümlülükleridir.


Okuma Önerisi: Apartman ve site yönetimleri, yöneticileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu açısından sorumlu mu?

Youtube İzleme Önerisi: Apartman ve Site Yönetimlerinde KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)


KBK’nun 1. maddesinde “özel veya resmi, her türlü konaklama, işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi" nin sözkonusu kanuna gore yapılacağı ifade edilmekte, 2. maddesinde “günübirlik kiralanan evler, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş- ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.” “demekle, Apartman ve Site Yönetimlerinin de sorumlu olduğunu ifade etmektedir. KBK’nun 7.a) maddesinde “Geçici yer değiştirmelerde; Konutlarda 30 günden fazla kalacak misafir için aile reisi; üç gün içinde kolluk örgütüne verilir.” demektedir.


Yine 13.07.1974 tarihli ve 14944 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik” (“KBKUY”) gereğince yönetmelik kapsamında 2. maddesinde “konutlarda sürekli veya geçici olarak kalanlar, çalışanlar veya konutlarını değiştirenlerin" yönetmelik hükümlerine tabi olduğunu belirtmekte, oturanlar ile ilgili olarak yükümlülüğün yönetmeliğin 13. maddesine göre “yerleşmek amacı ile şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda oturmakta olan ailelerin reisleri kendileri ile birlikte sürekli olarak oturan kişilerin tamamının toplu olarak, aralarında aile bağı olmaksızın kalan kişiler ile tek başlarına yaşayanlar, kendilerinin kimliklerini form 5'deki Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazarlar, iki nüsha ve18 yaşını bitirmiş olanlar için fotoğraflı olarak düzenleyecekleri bu belgeleri mahalle veya köy muhtarlarına onaylatarak üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verirler. Yabancılar için 5683 sayılı Kanunun 14. maddesi hükmü saklıdır." demektedir.


Okuma Önerisi: Site Yöneticisi Kiracının Aidat Borcunu Ev Sahibi ile Paylaşabilir mi?

Youtube İzleme Önerisi: 1.802.000 TL Ceza! (Apartman ve Sitelerde KVKK)

Site Yönetimi ve Yönetim Şirketleri, Kat Maliki ve Kiracıların Kişisel Verilerini Alabilir Mi?

Yine bu yükümlü kişilerin aynı zamanda KBKUY’nin 14. maddesinde “Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda oturmakta olan aile reisleri veya kişiler, düzenleyecekleri çalışanlara ait kimlik bildirme ve konutta kalanlara ait kimlik bildirme belgelerinin birer örneğini sorumlu yöneticiye verirler.” demektedir.


7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun “Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat:” başlığında; Ek Madde 1. maddesinde “ (6/6/1985 - 3220 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gelen numarasız ek madde olup teselsül için numaralandırılmıştır.) “Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır.


Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.


(Ek: 19/3/2003-4829/17 md.) Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.” demektedir.


Uygulamada söz konusu formun hazırlanması hususunda malik, kiracı veya herhangi bir hakka dayanmak suretiyle bir şekilde oturan kişilerin gerekli bilgiye, hassasiyete sahip olmadığı düşünülürse apartman ve site yönetimlerinin söz konusu bu formları hazırlayarak ana gayrimenkuldeki yükümlü kişilerden toplanması yasal bir durumdur.


Okuma Önerisi: Site Yönetimi veya Yönetim Şirketleri Kat Maliki ve Kiracıların Kişisel Verilerini Bir Mobil Uygulama ile Paylaşabilir mi?


Tabi ki, yukarıda saydığımız mevzuat çerçevesinde toplanan bu bilgilerin apartman ve site yönetimleri tarafından kişisel veri olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin hukuka aykırı olarak yayılması, whatsapp gruplarında ilan edilmesi, bina giriş panolarına asılması, satılması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (”TCK”) m.136 kapsamında suç teşkil edebilecektir. Aidat borç listelerindeki isim, soy ismi ve borç miktarı ile blok, daire numarası gibi bilgiler, “kişisel veri” kapsamına girmektedir.


TCK’nın “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” başlıklı 136/1 maddesi: “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”


Hürriyet Gazetesinden Oya Armutçu’nun 12 Temmuz 2021 tarihli “Aidat borçlu listesini kapıya asmayın” haberinden profesyonel site yöneticisinin yaşadığı bir durumu anlatmak isteriz.


Denizli’de bir daire sakini savcılığa yaptığı başvurusunda ikamet ettiği sitenin dışarıdan atanan profesyonel yöneticisi site aidatına ilişkin borç listesini WhatsApp grubunda yayımladığı ve aynı listede kendisinin de ismiyle birlikte borç miktarının da yazılı olduğu haliyle yayımlanması nedeniyle şikayetçi oldu.


Profesyonel Site Yöneticisi her ne kadar görevini yaptığını beyan etmesi, suçlamayı kabul etmemesine rağmen savcılık “kişilerin belirlenebilir tüm özelliklerinin kişisel veri kapsamında olduğunu”, “oturan kişilerin isimleri ile birlikte site panosunda borçlu olarak yazılması ve yayımlanmasının kişinin ikamet ettiği blok bilgileri ile birleştiğinde kişiye ait adresin de paylaşılması anlamına gelmekte olduğunu, şüpheli hakkında dava açmaya yeter şüphe oluştuğunu, şüphelinin üzerine atılı suçtan dolayı yargılamasının yapılarak eylemine uyan TCK 136/1 maddesinden cezalandırılmasına karar verilmesine kamu adına iddia ve talep edilmiştir.”


Profesyonel site yöneticisinin duruşması 8 Haziran 2021 tarihinde Denizli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Nail ÇAPAR ifadesinde “30 yıldan beri bu işi yaptığını, kendi adına bir işlem yapmadığını, site adına borç miktarını WhatsApp grubuna gönderdiğini ve panoya astığını, şikayetçinin borcu olmamış olsaydı asılmayacağını,sitelerin kat maliklerin ödediği para ile döndüğünü,bu paraların şikayetçinin önceden kalan borçları” olduğunu beyan etmiş.


Aslında bütün yöneticileri ilgilendiren Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136/1 maddesindeki “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapisle yargılanmasına devam ediliyor.


Okuma Önerisi: “Aidat borçlu listesini kapıya asmayın”, Hürriyet Gazetesi, Oya Armutçu, 12 Temmuz 2021 tarihli haber

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir