Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Duyuru

Site Yöneticisi Kiracının Aidat Borcunu Ev Sahibi ile Paylaşabilir Mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 22’ye göre Kat malikinin, 20. madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Site Yönetiminin Kiracının Borcunu Kat Malikine İletmesi KVKK’ya Aykırılık Oluşturur Mu?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu apartman ve site yönetimlerini yakından ilgilendiren çok güncel bir kararı kamuoyu ile paylaştı. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yukarıdaki maddeleri uyarınca site yönetiminin, kiracının borcunu müşterek ve müteselsilen sorumlu olan kat malikine bildirmesi kiracı tarafından kurula şikayet edilmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararına yansıyan olayda, kiracı kendisine ev sahibinden aidatların ödenmesine ilişkin SMS iletildiği, kişisel verilerinin site yönetimi tarafından ev sahibiyle paylaşıldığı ve fakat kişisel verilerinin ev sahibi ile paylaşılmasına ilişkin rızasının olmadığı gerekçeleriyle veri sorumlusu sıfatını haiz site yönetimine başvurarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kendisine aydınlatma yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi verilmesi talep edilmiş. Site yönetimi ise söz konusu talebe cevap olarak; kişisel verilerin ev sahibinin talebi doğrultusunda paylaşıldığını belirtmiştir. Bunun üzerine kiracı; aydınlatma yükümlülüğü veya açık rızaya ilişkin bir açıklama yapılmaması nedeniyle Kurul’a başvurarak site yönetimi hakkında idari para cezası uygulanmasını talep etmiştir. Konu Kişisel Verileri Koruma Kurulu bünyesinde tartışılmış ve 29/09/2020 tarihli ve 2020/755 numaralı kararında irdelenmiştir.

Kiracı Tarafından Şikayet Edilen Husus Nedir?

Kiracı tarafından kuruma intikal ettirilen şikâyet dilekçesinde özetle; kendisine ev sahibinden, aidatının bazı aylarda eksik, bazı aylarda ise hiç yatırılmadığına dair bir SMS iletildiği, bu SMS iletimi hadisesinin kendisine ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlendiğini ortaya koyduğu; ilgili kişinin, kişisel verilerinin site yönetimi tarafından ev sahibi ile paylaşılmasında hiçbir bilgisi ve rızasının bulunmadığı, bu doğrultuda veri sorumlusu site yönetimine başvurmak suretiyle KVKK 11. maddesinde gösterilen haklarını kullandığı ve işlenen/aktarılan kişisel verileri ile ilgili olarak tarafına bir aydınlatma yapılıp yapılmadığı hususlarında bilgi talep ettiği, site yönetiminin ise verdiği yanıtta, ilgili kişinin aidat ödeme bilgilerinin ev sahibinin talebi doğrultusunda paylaşıldığının belirtildiği fakat ilgili kişiye aydınlatma yapıldığına veya kendisinden bu hususta açık rıza alındığına dair bir belge yahut herhangi bir hukuka uygunluk sebebinin de sunulamadığı belirtilerek veri sorumlusu site yönetimi hakkında idari para cezası uygulanması talep edilmiştir.

Apartman ve Site Yönetimleri, Yöneticileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu Açısından Sorumlu Mu?

Apartman ve Site Yönetimlerinde KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)

Şikayetin Sonucu Ne Olmuştur ve Gerekçesi Nedir?

Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması artlarından birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu” hükümlerine yer verilmiş olmasına dayanak gösterilmiştir. KMK madde 22 hükmünün amir olması da göz önünde bulundurulmuş ve ev sahibi ile kiracının ortak giderler ve gecikme tazminatından müştereken ve müteselsilen (birlikte ve aynı anda) sorumlu olduğu dikkate alınarak, ev sahibinin, kiracısının oturduğu dairenin aidat gibi apartmanın ortak giderlerinden payına düşen kısımlarını ödeyip ödemediğinden haberdar olmasında gerek ev sahibi gerek site yönetiminin menfaati bulunduğu ve bunun bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması çerçevesinde gerçekleştirildiği, site yönetiminin ilgili kişinin (kiracının) iddialarına konu hususlara verdiği cevabın yeterli derecede açıklayıcı olduğu nedeniyle söz konusu şikâyet hakkında kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilerek şikayet reddedilmiştir.

1.802.000 TL Ceza! (Apartman ve Sitelerde KVKK)

Sonuç olarak; kurulun önceki kararlarında veri sorumlusu olarak kabul edilen site yönetiminin ilgili kişinin kişisel verisi niteliğinde olan aidat borç bilgilerinin, ev sahibinin isteği üzerine site yönetimi tarafından ev sahibi ile paylaşılmasının, bir hakkın tesisi ve kullanılması veya korunması kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle site yönetiminin, söz konusu aktarıma ilişkin ayrıca ilgili kişinin açık rızasını almasının gerekli olmadığı ve bu aktarımın KVKK’ya aykırılık oluşturmayacağı değerlendirilmiştir. Bu kararın kat maliki/sakinlerinin borçlarının aynı nedenle diğer kat malikleri ile paylaşılıp paylaşılmayacağı hususuna temel oluşturacağı ve belki de kıyasen uygulanabileceği konusunun da yakın zamanda açıklığa kavuşturulacağı kanaatindeyiz.


Kararın tam metnini aşağıda okuyabilirsiniz.


Karar Tarihi

:

29/09/2020

Karar No

:

2020/755

Konu Özeti

:

İlgili kişinin aidat borcu bilgisinin site yönetimi tarafından ev sahibine iletilmesi


İlgili kişi tarafından Kuruma intikal ettirilen şikayet dilekçesinde özetle; kendisine ev sahibinden, aidatının bazı aylarda eksik, bazı aylarda ise hiç yatırılmadığına dair bir SMS iletildiği, bu SMS iletimi hadisesinin kendisine ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlendiğini ortaya koyduğu; ilgili kişinin, kişisel verilerinin site yönetimi tarafından ev sahibi ile paylaşılmasında hiçbir bilgisi ve rızasının bulunmadığı, bu doğrultuda veri sorumlusu site yönetimine başvurmak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 11. maddesinde gösterilen haklarını kullandığı ve işlenen/aktarılan kişisel verileri ile ilgili olarak tarafına bir aydınlatma yapılıp yapılmadığı hususlarında bilgi talep ettiği, site yönetiminin ise verdiği yanıtta, ilgili kişinin aidat ödeme bilgilerinin ev sahibinin talebi doğrultusunda paylaşıldığının belirtildiği fakat ilgili kişiye aydınlatma yapıldığına veya kendisinden bu hususta açık rıza alındığına dair bir belge yahut herhangi bir hukuka uygunluk sebebinin de sunulamadığı belirtilerek veri sorumlusu site yönetimi hakkında idarî para cezası uygulanması talep edilmiştir.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 29/09/2020 tarihli ve 2020/755 sayılı Kararı ile;


Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, (2) numaralı fıkrasında ise kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu hükümlerine yer verildiği,


Öte yandan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun “Ortak Giderlerin Teminatı” başlığını haiz 22. maddesinin, “Kat malikinin, 20. madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür…” hükmünü amir olduğu,


Söz konusu hüküm uyarınca ev sahibi ile kiracının ortak giderler ve gecikme tazminatından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu dikkate alındığında, ev sahibinin, kiracısının oturduğu dairenin aidat gibi apartmanın ortak giderlerinden payına düşen kısımlarını ödeyip ödemediğinden haberdar olmasında gerek ev sahibi gerek site yönetiminin menfaati bulunduğu, dolayısıyla söz konusu veri işleme faaliyetinin; 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendi kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması çerçevesinde gerçekleştirildiği,


Bu itibarla veri sorumlusunun ilgili kişiye verdiği cevapta da ev sahibinin isteği üzerine ilgili kişinin borç bilgilerinin ev sahibi ile paylaşıldığının ifade edildiği dikkate alındığında ilgili kişiye veri sorumlusu tarafından verilen yanıtın, ilgili kişinin iddialarına konu hususları yeterli derecede açıklayıcı olduğu değerlendirmelerinden hareketle; ilgili kişinin kişisel verisi niteliğinde olan aidat borç bilgilerinin, veri sorumlusu tarafından ev sahibinin isteği üzerine paylaşıldığı, bu paylaşımın 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 22. maddesinde yer alan hüküm uyarınca gerçekleştirildiği dikkate alınarak, veri sorumlusu site yönetimi tarafından ilgili kişiye iletilen cevap metninde yer verilen açıklamaların ilgili kişinin iddiasına konu hususları açıklayıcı nitelikte olduğuna, bu çerçevede, söz konusu şikayet hakkında kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir