Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Yaz Döneminde Merkezi Sistemlerde Doğal Gaz Faturası Nasıl Paylaştırılır?

Yaz Döneminde Merkezi Sistemlerde Doğal Gaz Faturası Nasıl Paylaştırılır?

Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinde kullanılan ısı sayaçları (kalorimetreler) hakkında yazı dizimizin bir başka konusunda sizlerle beraberiz.

Yaz Döneminde Isıtma Çalışmıyor, Gelen Doğalgaz Faturasını Kim Ödeyecek?

Yaz döneminde binaların merkezi ısıtma sistemleri bağımsız bölüm dairelerinin ve ortak alanların ısıtılması için kullanılmaz. Ancak binaların merkezi ısıtma sistemleri tesisat sisteminin kurulumuna göre sıcak su üretimini sağlamaya devam eder. Bu durum yönetimlerin ve kat maliklerinin ısıtmanın olmadığı mevsimde sıcak suyun dağıtımının nasıl yapıldığı, adaletli bir dağılım yapılıp yapılmadığı sorularını sormalarına sebep olmaktadır. Bu yazımızda sizlere birden fazla hesap yöntemi anlatmak durumunda kalmamızın sebebi ise yazımızda konu edilen paylaşıma ilişkin yönetmeliğin gri alanlarının bulunmasıdır. Bu yazımızda merkezi sistemlerde sadece yaz döneminde ve sıhhı sıcak suyun paylaşımına ilişkin hesaplamalardan bahsedeceğiz. Şüphesiz aynı hesaplamaların kış döneminde yapılmasına ilişkin bir başka yazımızı da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız.
 
Diğer taraftan ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinin paylaşımına ilişkin diğer işletme giderlerinin paylaşımı ile soğuk suyun paylaşımı konuları da sorulabilmektedir. Konunun anlaşılabilir olması için aşağıdaki konuları da ayrı ayrı değerlendirerek, gelecek yazılarımızda sizlerle paylaşacağız.


• Kış Döneminde Merkezi Sistemlerde Sıcak Su Paylaşımı Nasıl Yapılır?
• Kış ve Yaz Dönemlerinde Merkezi Sistemlerde Soğuk Su Paylaşımı Nasıl Yapılır? 
• Merkezi Isıtma ve Sıcak Su Sistemlerinde Diğer İşletme Giderleri Nasıl Paylaşılır? 


Öncelikle “ısıtma ve sıcak su paylaşımı” konusunda Türkiye’de yayınlanmış olan yönetmelik; 14/4/2008 tarihli ve 26847 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik'tir. Sorularımız ve yanıtları bu yönetmelik hükümleri içerisindedir. Öncelikle sıcak su ısıtma ve tüketim paylaşımına ilişkin bazı hususların yönetmelik hükümleri ile açıklanamadığını ifade etmek isteriz.


• Örneğin kapalı yüzme havuzu gibi ortak SPA alanlarına, ortak tuvalet, duş ve lavabolara sıcak su sağlanması, kapıcı dairesi gibi diğer ortak yerlerde yönetmelikte “ölçüm yapılır” ifadesine rağmen bunların nasıl paylaştırılacağına ilişkin açık bir hüküm getirilmemiştir. Bu gibi yerlere ölçüm ekipmanlarının konulduktan sonra paylaşımı ile ilgili karar yeni yapılacak yapılarda yönetim planlarına eklenebilir, yönetim planında bulunmuyorsa Kat Malikleri Kurulu / toplu yapılarda Temsilciler Kurulu vasıtası ile alınabilir.


• Yönetmelikte özellikle sıcak su kullanımı ısıtma gider paylaşımında yapıların verimi (tesis verimliliği), merdiven, hol, koridor, lobi gibi ölçüm yapılmayan mahallerdeki tüketimleri gibi ortak giderlerin paylaşımları ve oranları da tartışmalıdır. Yönetmelikte bu alanlar için süzme (merkezi ayırıcı)  sayaç konulması zorunlu değildir. Bunun çözümü için tesiat kurulumlarında ilave sayaçlar konulabilir. Yapılan ölçümlere ilişkin paylaşım oranı yine kat malikleri kurulu / temsilciler kurulu kararı ile veya yeni binalarda yönetim planı ile belirlenebilir. Pek çok ülkede ortak gider oranları %30 - %50 aralığında değişmektedir.


• Isı istasyonu (daire istasyonu / kat istasyonu / sub station) gibi cihazların sistemde var olması durumunda bunların sıcak su gider paylaşımına ait hükümler yönetmelikte açık olarak bulunmamaktadır.
 
• Yönetmelikte, ısıtma hattının kapandığı yaz dönemlerinde sıcak su ısıtma ortak gider ayrımı konusu daha sonra bir genelge ile açıklanmış olmakla birlikte; yönetmelikte su giderlerinin paylaşımına yer verilmemesi sebebi ile uygulamada hiç ortak gider hesaplanmadan direkt sıcak su sayaçlarına göre paylaşım veya kalan giderin yada toplam ısıtmanın %30’unu kullanım alanları, %70’ini sayaç değerlerine göre paylaştırma gibi adil olmayan farklı ve yanlış paylaşım yaklaşımları bulunmaktadır.

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

“Merkezi sıhhi sıcak su sistemi”; bir merkezden elde edilen sıhhi sıcak suyun binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemin adıdır. “Sıcak su sayacı” ise üzerine yerleştirildiği (monte edildiği) sıhhî sıcak (veya soğuk) su giriş hattından geçen sıcak su miktarını m³ (metreküp) veya lt (litre) bazında ölçen, ısı sayaçlarında olduğu gibi mekanik ve ultrasonik modellere sahip olan bir cihaz olup diğer mevcut ölçüm ekipmanları (ısı sayacı - kalorimetre - ısı ölçer -pay ölçer - ölçüm okuma ve faturalandırma cihazları) ile birlikte kullanılır. Ölçüm verileri sıcak su sayacının üzerinden okunabileceği gibi, tercihen M-Bus (Metering Bus / ölçüm cihazlarının haberleşmesi için geliştirilmiş olan standart)  veya RF (Radyo frekans) gibi ilave modüllerle hafızaya alınarak, uzaktaki başka bir veri merkezinden de okunabilir. Uygulamada ise yukarıda sözü edilen yönetmelik “Merkezi ısıtma sistemlerinin işletme giderleri ile ısının ve sıhhî sıcak suyun bağımsız bölümlerce kullanım giderlerinin” ısı veya sıhhî sıcak su sağlanmış bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasında uygulanmaktadır. Bu paylaşım hesaplamalarında;


• Isı ölçerlerdeki veya ısı sayaçlarındaki önceki ölçüm değerleri ve son tüketim ölçüm değerleri ile fark tüketim değerleri (5/f),
• Isıtma sistemi gider hesaplama çizelgesi (5/g), 
• Sıhhi sıcak su sistemi gider hesaplama çizelgesi (5/ğ), 
• Toplam gider hesaplama çizelgesi (5/h),
• Bina ısıtma sistemi aylık toplam gideri tutarı (5/ı),
• Bina ısıtma sistemi aylık toplam gideri tutarının ısıtma ve sıhhî sıcak su hazırlama olarak paylaştırılmış tutarları (5/i),
• Bina ısıtma giderinin sarfiyat ve sabit paylaşım oranları ile bu oranlara karşılık gelen tutarları, bu tutarlar üzerinden ilgili bağımsız bölüm kullanıcısına düşen tutarlar (5/j), kullanılır.

Sıhhi sıcak su tüketimini ölçmek üzere;


• İlgili standartlara ve  “Ölçüler ve Ayar Kanununa” uygun, sıcak su sayaçları veya diğer ekipmanlar kullanır. (6/2),
• Isı ve sıhhi sıcak su tüketiminin ölçülmesinde kullanılacak ekipmanların muayene ve kalibrasyonları,  “Ölçüler ve Ayar Kanunu” hükümlerine göre yetkili kurum veya kuruluşlarca yapılır. Ölçüm ekipmanının muayene ve kalibrasyonlarının düzenli bir şekilde yapılmasının kontrolünden bina sahibi, bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu veya enerji yöneticisi sorumludur. 


Tüketime bağlı gider paylaşımını hesaplarken;


• Bina sahibi veya bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu, ısı ve sıhhî sıcak su giderlerinin tüketim ölçümlerine ve yönetmeliğin  8. maddesine uygun olarak  bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasını sağlar. (7/1),
Isıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımı hesaplamasını yaparken;
• Merkezi ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin %70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır. (8/1),
• Merkezi sıhhî sıcak su sistemlerinde toplam sıhhi sıcak su giderleri, kullanıcıların ölçülen sıcak su tüketimlerine göre paylaştırılır. (8/4),

Merkezi Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinin Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaşımının  Yapılması

a) Sıhhi sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sisteminin, merkezi ısıtma sisteminden bağımsız olması ve sıcak su sayaçlarının kullanılması halinde; (8/5-a),
P= M x (S/S1) formülüne göre;
M : Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)
P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)
S : Bağımsız bölümde bulunan sıcak su sayacında okunan değer (litre)
St : Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki sıcak su sayaçlarından okunan  değerlerin toplamı (litre).
hesaplama yapılır.


b) Binanın toplam sıhhi sıcak su tüketim maliyetinin (M) hesaplanmasında, sıhhi sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezi ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; (8/5-b),


Merkezi ısıtma sisteminin payı, merkezi sıhhi sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün  tüketim miktarıdır. Bu sebeple sıhhi sıcak su üretiminin bir merkezi ısıtma sistemine bağlı olan sistemlerde öncelikle  sıhhi sıcak su sisteminin tüketimi hesaplanmalı, sonra merkezi ısıtma sisteminin payı hesaplanmalıdır.

 
Merkezi sıhhi sıcak su sisteminin yakıt tüketim miktarı (By);
By= (1,20 x Vx (tw-10) )/ Hv formülüne göre;
Bu durumda binanın toplam sıhhi sıcak su tüketim tutarı (M);
M = By x F     (TL) şeklinde hesaplanır.
F: Yakıt birim fiyatı (TL)
By: Merkezi sıcak su yakıt tüketim miktarı (katı ve sıvı yakıtlar için kg, gaz yakıtlar için m³ olarak alınır.)
M: Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)
V: Tüketilen sıcak su hacmi (litre)
tw: Sıcak su sıcaklığı (°C)
HV: Tüketilen yakıtın alt ısıl değeri (katı ve sıvı yakıtlar için kcal/kg, gaz yakıtlar için kcal/m3 olarak Hu değerleri yakıtı sağlayan kuruluşlardan alınır.)

Sayaç tüketim değerlerini uzaktan, anlık ve otomatik bir şekilde okuyup faturalandırma ve bildirimlerinin yapılmasını sağlayın. Detaylı bilgi almak için hemen tıklayın.

Yaz Dönemi Merkezi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılması (Uygulanması Gereken Yöntem)

Yaz döneminde suyu ısıtmak için harcanan enerji tutarı kış konumunda olduğu gibi hesaplanmaktadır. Bununla beraber yaz konumunda kazanlar sadece sıcak su elde etmek için çalışmaktadır. Dolayısı ile merkezi sıcak su sisteminin paylaşımını yaptıktan sonra ayrıca bağımsız bölümlerin ısı paylaşımını yapmak gerekmemektedir. 
Yaz döneminde bağımsız bölüm sıcak su ısıtma tüketim payını hesaplamak için; 1 m³ sıcak suyu ısıtmak için harcanan enerji dönemsel birim fiyatı esas alınarak, yönetmelikteki aşağıdaki formüller uygulanır.


Merkezi sıhhi sıcak su sisteminin yakıt tüketim miktarı (By);
By= (1,20 x Vx (tw-10) )/ Hv formülüne göre;
Bu durumda binanın toplam sıhhi sıcak su tüketim tutarı (M);
M = By x F (TL) şeklinde hesaplanır.
 
a) Sıcak Su Isıtma Payı (Bağımsız Bölümler): Sıcak suyu ısıtma için harcanan enerjinin bulunması. Sıhhi sıcak su giderleri yine kış konumundaki gibi paylaştırılır. Bağımsız bölümlerin sıcak su ısıtma tutarları, sıcak su sayaçları tüketimine göre pay edilir. 1 m³ sıcak suyu ısıtmak için harcanan yakıt tüketim miktarı bulunduktan sonra bu değer her bir bağımsız bölümün sıcak su sayaç tüketimi ile çarpılarak bağımsız bölümlerin sıcak su ısıtma tutarları bulunur.


b) Sıcak Su Isıtma Ortak Gider Payı: Sıcak suyu ısıtma için harcanan enerjiye ait ortak gider hesabı. Bağımsız bölüm sıcak su ısıtma ortak gideri, kış aylarında ısıtma gideri altında olduğundan hesaplanmıyordu. Yaz döneminde kazanlar salt sıcak su elde etmek için çalıştığından; bir kişinin sıcak su ihtiyacı için dahi kazanların yanması gerektiğinden ortak dağıtılan minimum merkezi sıcak su işletme giderleri oransal olarak %30 sınırından daha da yüksek olmaktadır. Bu sebeple bağımsız bölüm sıcak su ısıtma ortak gideri, yaz aylarında ısıtma gideri olmadığından hesaplanır.


Toplam yakıt fatura tutarından; a) maddesindeki Sıcak Su Isıtma Payı (Bağımsız Bölümler) tüm bağımsız bölümler için hesaplandıktan sonra her biri toplanarak bulunan toplam sıcak su ısıtma tutarı  düşüldükten sonra kalan tutar, direkt olarak ısıtma hattı işletme giderleri gibi sıcak su ısıtma hattı toplam ortak paylaşım tutarını verir.
Sıcak su ısıtma hattı toplam ortak paylaşım tutarı = Sıcak Su Isıtma Ortak Gider Toplamı = (Doğalgaz Fatura Bedeli) – (Toplam Sıhhi Sıcak Su Isıtma Tutarı) 


Sıcak Su Isıtma Ortak Gider hesaplanarak bağımsız bölümlere kullanım alanları oranında şöyle paylaştırılır.
Sıcak Su Isıtma Ortak Gider Payı =  Sıcak Su Isıtma Ortak Gider Toplamı / (Dönem toplam sıcak su sayaçları tüketimi) x her bir bağımsız bölümün dönem sıcak su sayacı tüketimi 
  
c) Sıcak Su Tüketim Payı (Bağımsız Bölümler): Sıhhi su giderleri yine kış konumundaki gibi paylaştırılır. Her bir bağımsız bölümün sıcak su sayaç tüketimi ile dönem su faturası birim m3 su bedeli çarpılarak ısıtılarak bağımsız bölümlerde tüketilen su tüketim payı bulunur.


d) Sıcak Su Tüketim Ortak Gider Payı: (Sıcak su tesisat kayıp-kaçak ortak gider payı hesaplabiliyorsa) Sıcak su tesisatında, varsa su kayıp kaçaklarının sıcak su hattına düşen payın hesaplanıp paylaştırılması da gerekir. Bu değer ana su sayaç tüketiminden tüm sıcak ve soğuk su sayaçları toplam tüketim değerlerinin çıkarılması ile bulunabilir. Metreküp veya litre olarak bulunan su kayıp ve kaçak tüketim miktarı o dönemki su faturası birim su bedeli ile çarpılarak su kayıp kaçaklarının sıcak su hattına düşen tutarı bulunabilir. Ancak bulunan tutar sıcak ve soğuk su hatlarının toplam su kayıp ve kaçağına ait olduğunda tutarın sıcak su ve soğuk su sayaçları toplam tüketimine bölünerek sıcak su tüketim miktarı ile çarpılması gerekecektir. Böylece  sıcak su tesisat kayıp-kaçak ortak gider payı bulunmuş olacaktır. Bulunan sıcak su tesisat kayıp-kaçak ortak gider payı bağımsız bölümlerin kullanım alanına göre pay edilir. Bunun için yukarıda bulunan sıcak su tesisat kayıp-kaçak ortak gider payını tüm bağımsız bölümlerin toplam kullanım alanına (net metrekare)  bölünerek her bir bağımsız bölümün kullanım alanı (net metrekare) ile çarpılarak bağımsız bölümlere düşen sıcak su tesisat kayıp-kaçak ortak gider payı hesaplanır. Ortak alanlarda da sıcak su sayaçları var ise bunlar da hem ölçüm değeri hem de kullanım alanı (net metrekare) olarak hesaba dahil edilir. 

Toplam Sıcak Su Payı: Yukarıdaki tüm paylar toplanıp (a+b+c+d)  sıhhi sıcak su ısıtma ve sıhhi su gider payı hesaplanır. Bütün payların toplamı bize toplam sıcak su paylaşım değerini verir. Yaz döneminde toplam sıhhi sıcak su ısıtma gideri hesaplandıktan sonra kazanlar ısıtma için kullanılmadığından ısıtma giderleri hesaplanmaz.
Isı Sayaçları Muayene Yükümlülüğü, Başvuru Sorumluluğu ve Görevi Kime Aittir?  

Isı Sayaçları (Kalorimetre) Muayene Yükümlülüğü, Başvuru Sorumluluğu ve Görevi Kime Aittir? 

Yaz Dönemi  Merkezi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılması (İkinci ve Hatalı Uygulanan Yöntem)

Yönetmelikte, ısıtma hattının kapandığı yaz dönemlerinde sıcak su ısıtma ortak gider ayrımı konusu daha sonra bir genelge ile açıklanmış olmakla birlikte; hiç ortak gider hesaplanmadan direkt sıcak su sayaçlarına göre paylaşım veya kalan giderin yada toplam ısıtmanın %30’unu kullanım alanları, %70’ini sayaç değerlerine göre paylaştırma gibi adil olmayan farklı ve yanlış paylaşım yaklaşımları görülmektedir. Uygulamada görünen bu yöntemde toplam enerji bedeli, toplam sıcak su sayaçları tüketimine bölünerek her bir bağımsız bölümün sıcak su sayaç tüketimi ile çarpılarak bağımsız bölüme düşen pay bulunmaktadır. Isıtılarak tüketilen suyun ortak gider paylaşımı yapılmamakta, su faturasından sıcak su tüketimine düşen pay direkt sayaçlarda okunan değerlere göre paylaştırılmakta, su tesisatındaki kayıp kaçak bedeli ayrıştırılmamaktadır. Daha basit olarak hesaplanan bu yöntem adil olmamakla birlikte yönetmelikte su giderlerinin paylaşımına yer verilmemesi sebebi ile sıklıkla uygulanabilmektedir.


a) Sıcak Su Isıtma Payı (Bağımsız Bölümler): Sıcak suyu ısıtma için harcanan enerjinin bulunması. Uygulanan bu yöntemde “Sıcak Su Isıtma Ortak Gider Payı” ayrıca hesaplanmaz ve sıcak suyu ısıtma için harcanan enerjiye ait ortak gider hesabı Sıcak Su Isıtma Payı içinde değerlendirilir. Doğalgaz fatura toplam tutarı, toplam sıcak su sayaçları tüketimine bölünüp, her bir bağımsız bölümün dönem sıcak su tüketimi ile çarpılarak her bir bağımsız bölüme düşen sıcak su ısıtma payı bulunur.


b) Sıcak Su Isıtma Ortak Gider Payı: Sıcak suyu ısıtma için harcanan enerjiye ait ortak gider hesabı. Uygulanan bu yöntemde ayrıca hesaplanmaz. Sıcak Su Isıtma Payı içinde düşünülür.


c) Sıcak Su Tüketim Payı (Bağımsız Bölümler): Uygulanan bu yöntemde ısıtılarak tüketilen sıhhi su giderleri de yine tesisat kayıp kaçakları tespit edilmeden (ortak gider ayrılmadan) tesisat kayıp-kaçakları dahil olarak paylaştırılıyor. 
Tesisat kayıp kaçakları dahil birim su bedeli hesaplaması için; Gelen toplam su faturası tutarı; dönem sıcak ve soğuk su sayaçları toplam tüketim değerlerinin toplamına bölünerek birim m³ su için harcanan TL tutarı bulunuyor. Hesaplanarak bulunan birim m³ su için harcanan TL tutarı ile her bir bağımsız bölümün dönem sıcak su sayacı değeri ile çarpılır ve her bir bağımsız bölümün sıcak su tüketim payı bulunuyor. Bulunan bu değere sıcak su ihtiyacı için ısıtılarak tüketilen sıcak suyun kayıp ve kaçak bedeli payı sıcak su tüketim ortak gider payı dahil oluyor.


d) Sıcak Su Tüketim Ortak Gider Payı: (Sıcak su tesisat kayıp-kaçak ortak gider payı hesaplanabiliyorsa) Uygulanan bu yöntemde ayrıca hesaplanmaz. Sıcak su tüketim payı (Bağımsız Bölümler) içinde düşünülür.

Toplam Sıcak Su Payı: Yukarıdaki tüm paylar toplanıp (a+c)  sıhhi sıcak su ısıtma ve sıhhi su gider payı hesaplanır. Bütün payların toplamı bize toplam sıcak su paylaşım değerini verir. Yaz döneminde toplam sıhhi sıcak su ısıtma gideri hesaplandıktan sonra kazanlar ısıtma için kullanılmadığından ısıtma giderleri hesaplanmaz.
Isı Sayaçları ile İlgili Merak Edilen Her Şey!
 
Isı Sayaçları ile İlgili Akıllardaki Sorular

Daire İstasyonları (Isı İstasyonu / Kat İstasyonu / Sub Station) Bulunan Binalarda Yaz Döneminde Merkezi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılması

Yaz aylarında binaların ısıtma sistemi, ısıtma hattı kapatılarak sadece sıcak su temini için çalıştırıldığında, elde edilen enerjinin tamamı sıcak su ısıtılmasında kullanılır.

Daire İstasyonu ( Isı / Kat İstasyonu / Substation)  Nedir?

Isı istasyonu merkezi sistemle ısıtılan yapılarda her daireye ayrı ayrı monte edilerek, kullanım sıcak suyunu ani ısıtma prensibiyle hazırlayan ve ısıtma sisteminin kontrolünü sağlayan çok fonksiyonlu bir ünitedir. Daire istasyonları bir ısı gider paylaşım ekipmanı değildir, ölçüm ekipmanlarını üzerinde barındırır. Merkezi ısıtma sisteminde bağımsız bölümün enerji ve sıhhi sıcak su hattı merkezi olma görevini üstelenir ancak bir enerji üretimi yapmaları söz konusu değildir. Asıl işlevi, merkezi ısı kaynağından gelen enerjinin bir kısmını ısıtma hattına yönlendirip dairenin ısınmasını sağlarken, enerjinin diğer bir kısmı ile de sıhhi sıcak su elde edilmesini sağlar. Daire istasyonu merkezi ısıtma sistemine bağlı olarak çalışır ancak boylerli sistemlerden temel farkı; ayrı bir sıcak su sayacına gerek olmaksızın bir ısı ve bir soğuk su sayacı ile hem bağımsız bölümün ısıtılması hem de sıcak su ısıtma için tüketilen enerjinin tek bir ısı sayacı (kalorimetre) üzerinden, ısıtılıp sıcak olarak, aynı zamanda direkt soğuk olarak tüketilen sıhhi su tüketiminin tek bir soğuk su sayacı üzerinden ölçülebilmesidir. Boylerli sistemlerde yaz konumunda ısıtma hattı kapalı olduğundan ve ısı sayaçlarında herhangi bir tüketim ölçümü olmadığından yaz konumunda ısıtma tüketimi mevcut değildir.


Daire istasyonları gibi bağımsız bölüm (daire) önü sıcak su hazırlama istasyonu içerisinde ani ısıtma prensibi ile sıcak su hazırlayan sistemlerde ise yaz veya kış konumunda ısıtma hattı sürekli açık ve ısı sayaçlarında da sürekli ölçüm yapılmaktadır. Çünkü sub station sistemlerde daire önünde ayrıca bir sıcak su sayacı bulunmaz. Yaz veya kış farketmeksizin her mevsim konumunda toplam ısıtma gideri pay hesaplama yöntemi uygulanır. Daire istasyonu kullanılan binalarda sıcak suyun hesabı için yönetmelikte  pay hesaplamasına ait özel bir hüküm bulunmadığından yaz konumunda sıcak su pay hesabının yapılması kış aylarındaki ısıtma pay hesabının yapıldığı biçimde yapılır. 

Toplam Sıcak Su Payı: Yaz döneminde bağımsız bölümlerde ısı istasyonu kurulu binalarda sıcak su sayacı bulunmadığından toplam sıhhi sıcak su ısıtma gideri hesabı; toplam yakıt fatura tutarının aynı kış döneminde ısıtma giderinin hesabında olduğu gibi %30’luk ortak ve %70’lik tüketim gider payları olarak ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Sıcak su için bağımsız bölümlerde harcanan suyun bedeli ise daire önlerinde bulunan soğuk su sayacını dönem ölçümü ile hesaplanmaktadır. Özetle; ısı istasyonu kurulu binalarda yaz döneminde toplam sıhhi sıcak su ısıtma gideri hesabı kış dönemindeki ısı paylaşımı gibi yapılacaktır.
 
Isı sayaçları muayene hizmeti için bize hemen ulaşın, anahtar teslim hizmet alın! Detaylı bilgi almak için hemen tıklayın.


Isı ve sıcak su payları belirlenemeyen ve gider paylaşım belgesi düzenlenemeyen hallerde;

Bağımsız bölümlerin ısı veya sıhhî sıcak su payları, gider paylaşım belgesi düzenlenmesi döneminde bir ekipmanın arızalanması veya benzer bir sebepten dolayı  doğru bir şekilde ölçüm yapamaması yüzünden belirlenemiyor ise paylar,  söz konusu bağımsız bölümlerin daha önceki benzer gider paylaşım belgesi düzenlenen dönemlerindeki tüketimleri veya o gider paylaşım belgesi düzenlenmesi dönemindeki diğer benzer bağımsız bölümlerin tüketimleri esas  alınarak bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerince veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince  belirlenir. (11/1)


Yönetim planının ve sözleşmelerin yönetmeliğe aykırı hükümlerinin değiştirilmesi;


Merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip binaların yönetim planının ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin bağımsız bölüm kullanıcıları ile yaptıkları sözleşmelerin, bu yönetmeliğe aykırı olan hükümleri  üç ay içinde bu yönetmeliğe  uygun hale getirilir. (14/1)


Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi


Bu yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım  izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6. maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş  yıl içinde yerine getirilir. (Geçici Madde 1/1)


Ozan ÖZEN
İşletme Mühendisi, Bilirkişi
Apsiyon Akademi Koordinatörü

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir