Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Koronavirüs (Covid-19) Tanısı veya Şüphesi Olan Sakinler İçin Site ve Apartmanlarda Yönetim Olarak Yapılması Gerekenler

Koronavirüs (Covid-19) Tanısı veya Şüphesi Olan Sakinler İçin Site ve Apartmanlarda Yönetim Olarak Yapılması Gerekenler

Mevzuatımızda bu konuda eksik hükümler olmasına rağmen muhtelif kanunları incelediğimizde site ve apartman yöneticilerinin bağımsız bölümlerde koronavirus (Covid-19) hastalığı teşhisi konulan veya hasta olduğundan şüphelenilen sakinlerle ilgili yapması gerekenleri sıralamak isteriz.

Apartman, Sitede Hastalık Tespit Edilmiş veya Hastalık Olduğundan Şüpheleniliyorsa

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57. ve 61. maddelerine göre ülke dahilinde başkalarına geçen ve salgın hastalıkla mücadele kapsamında hastalığın varlığı ve dahi şüphesi de ortaya çıkarsa apartman kapıcılarının bulundukları mahallede  salgın hastalık taşıyan kişiyi yetkili makamlara tebliğ ve ihbar yükümlülüğü vardır. Bu durum kapıcının ( site ve apartman çalışanlarının) işveren vekili olan yöneticinin de görevi dahilinde olması haline emsal alınabilir. Yine aynı kanunun 72. maddesinin 7. fıkrasına göre salgın hastalığın varlığı halinde ve dahi şüphesi de ortaya çıksa umumi mahallerin (ortak alanların ve ortak tesislerin) tehlike ortadan kalkıncaya kadar kapatılması, ortak geçit ve asansörlerde aynı anda faydalanan kişi sayısının sınırlanması, maske takılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanması yine yöneticinin görevleri arasındadır. Site ve apartman yöneticilerinin ayrıca Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu " COVID-19 Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi " ve İçişleri Bakanlığınca alınan diğer tedbirlere tam olarak uymaları, site ve apartmanların çalışanları varsa risk değerlendirmelerine yoksa dahi her halükarda , acil durum planlamalarına “salgın hastalık tehlike, risk ve önemlerinin” dahil etmeleri gerekmektedir. 

Toplu ve Ortak Yaşam Alanlarında Rezervasyon Sistemi

Toplu Yaşam Alanlarında Yeni Normale Geçiş Süreçleri ve Rezervasyon

Diğer taraftan 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) 38. maddesine göre “Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu” olmakla beraber yöneticilik görevini yaparken doğal olarak temsil ettiği kat maliklerinin çıkarlarını koruyacak önlemleri almakla yükümlüdür. Yine KMK’nın 35. maddesi “Genel yönetim işlerinin görülmesini açısından”,  “yöneticinin görevleri”ni açıklar. Bu madde genellikle anagayrimenkul ile ilgili olup, binayı (yapıyı) ilgilendirmektedir. Ancak bu maddedeki  görevlerinin yönetim planında hangi ölçülerde belirlendiğinin tespiti açısından tapu sicilinde kayıtlı olan yönetim planının incelenmesinde de fayda vardır. Planda yöneticiye salgın hastalık ve/veya diğer iş güvenliği ve halk sağlığı ile ilgili olarak görev verilmiş olabilir. Bununla beraber yönetici (yönetim kurulu) kat malikleri kurulunca ( toplu yapılarda temsilciler kurulunca) verilen kararların yerine getirilmesinden, anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınmasından, anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınmasından, anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınmasından da sorumludur.


Yine aynı maddenin l) fıkrasında ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi maddesi dikkate alındığında bu konu can ve mal güvenliği ile ilgili olup , söz konusu maddeler Covid19 pandemisi yayılımının önlenmesi amacı ile site sınırları içinde ortak alanlarda alınması gereken tedbirler için emsal değerlendirilebilir.

Apartman, Site Yöneticilerinin ve Yönetim Kurullarının Sağlık Tedbirleri Alma (CORONAVIRUS/COVID-19) Sorumluluğu

Herhangi Bir Kat Sakinin Koronavirus’e Yakalanması Durumunda Site Yönetimi, Yöneticisi Ne Yapmalıdır? 

 Bu konuda site yöneticilerinden gelen sorularda; site yöneticilerinin/yönetim kurullarının, sitede bulunan kat maliki veya sakinlerinde herhangi birisini virüse yakalanmış olması durumunda diğer kat malikleri ile bu konuda bilgi paylaşılması, hasta olan kişinin kim olduğu, hangi bağımsız bölümde ikamet ettiği konusunda diğer kat sakinlerine bilgi verilmesinin hukuka uygunluğu sorulmaktadır. 

Yukarıda, site yöneticilerinin konu ile ilgili olarak site ortak alanlarında alması gereken sorumluluk sınırlarının  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında neler olduğunu anlatmıştık. Fakat hastalık şüphesi olan veya virüse yakalanmış bir kat maliki / sakininin bilgilerinin diğer kat sakinleriyle paylaşılması durumunda hukuka aykırı hareket edilmiş olacaktır. Kişinin tedavi olduğu doktor yada hastane yanında olaydan haberi olan merci dahi bu bilgiyi paylaşmıyorken site yöneticisinin bu bilgiyi diğer sakinlerle paylaşması, bilgilendirme yazısı göndermesi o kişinin hedef gösterilmesi şeklinde yorumlanabilir. Bu bilgilerin isim, soy isim, adres gibi bilgilerle direkt olarak diğer kat sakinleri ile paylaşılması, duyuru panosuna asılması, e-posta yolu ile bildirilmesi TCK m. 134 "Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu", TCK m.135 "Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu", TCK m.136 "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" olarak yorumlanıp soruşturma başlatılabilir. Bu suçların ihdasıyla da, tıbbi verilerin gizliliği TCK'da yer almıştır. 

Virüse yakalanan kişinin site içinde tedbirsiz davranması halinde ise, site yöneticisi bu durumu yine sadece ilçe kuruluna yada adli kolluğa bildirmelidir. Bu sorumluluklar dışında site yöneticisinin virüse yakalanan kişiye yaptırım uygulaması, ilgili bağımsız bölümü karantinaya alması, giriş çıkışlara izin vermemesi gibi uygulamalar hukuka aykırılık teşkil edecektir. Bu sorumluluk hasta olan kişinin kendi sorumluluğu olup, ilgili tedbirlere aykırı davranması sonucunda Türk Ceza Kanunu Madde 170, 195 ve ilgili maddelerince hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılabilir. 

Apartman, Site gibi Toplu Yapılarda Çalışanların Korona Virüsü'ne Karşı Alması Gereken Önlemler Nelerdir? 

Apartman, Site gibi Toplu Yapılarda Çalışanların Korona Virüsü'ne Karşı Alması Gereken Önlemler Nelerdir? 
Diğer taraftan pandemi ile ilgili olarak mevzuattaki eksiklikler pandemi döneminde gerek Cumhurbaşkanlığı, gerekse Bakanlıklar yolu ile alınan kararlar, bu kararlara göre Valilikler ve İl Pandemi Koordinasyon Kurulu kararları ile genişletilebilir .(Örneğin sokağa çıkma kısıtlaması döneminde yöneticilerin ortak alanlarda aynı kararları uygulaması gibi). Yine site ve apartman özelinde birden fazla bağımsız bölümde aynı zamanda Covid-19 teşhis edilmesi halinde İl veya İlçe Hıfzıssıhha Kurulları geçici süreyle apartmanın, sitenin  karantinaya alınmasına, apartmanda, sitede ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, görevleri sebebi ile kolluk ve sağlık personellerinin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında almış olduğu karara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL idari para cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezasının Kolluk Kuvvetlerince uygulanmasına, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine karar verebilir.


Bilindiği üzere salgınla mücadelede de yerel kararlara geçilme kararı alınmış olup, İl veya İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına karar verilebilir. Bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına, Mahalle Denetim Ekiplerinin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için bu ekiplerin içinde apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin de  görevlendirilmelerinin sağlanmasına karar verilebilmektedir.

Korona Virüs'e Karşı Yönetimlerin Alması Gereken Önlemler ve Dezenfekte Yöntemleri

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir