Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Apsiyon Sigorta

Binamızın Depreme Dayanıklı Olduğuna Nasıl Karar Verebiliriz?

Binamızın Depreme Dayanıklı Olduğuna Nasıl Karar Verebiliriz?

Kat maliklerinin sahip olduğu yapıların deprem riski sebebi ile yapılarının dayanımı ve sağlamlığını kontrol etme imkanları bulunmaktadır. Binaların güvenli olup olmadığı konusunda risk analizi iki şekilde yapılmaktadır. “Özel risk analizi raporu” alınması veya “Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen” “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında “riskli yapı tespiti” yaptırılmasıdır. Dolayısıyla uygulamada farklı neticeleri oluşan iki farklı tespit bulunmaktadır. 

Riskli Yapı Tespiti Mi, Depreme Dayanıklılık Testi Mi? 

Performans Risk Analiz Raporu (Özel Rapor, Depreme Dayanıklılık Testi): “Acaba güvenli bir yerde oturuyor muyuz, binamız güvenli mi? Değil mi?” sorularına yanıt vermeye çalışan, binanın deprem performansını ölçen, tasarım depremine uygunluğunu belirleyen, dayanlıklılık testidir. Özel rapor; resmi anlamda bir karşılığı olmayan, tapuya işlenmeyen, rapor kapsamında binanın yıkım veya güçlendirme sürecinin ve zorunluluğunun doğmadığı , durum tespiti açısından “gayri resmi” olarak düzenlenmiş bir rapordur. Bu raporu üniversiteler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) gibi kamu kurumları, yapı denetiminde uzman firmalar düzenleyebilir. Özel rapordaki amaç; kat maliklerinin binalarının durumu hakkında bilgi sahibi olmaları, herhangi bir yükümlülüğe ve riskli yapı tespitindeki sürelere dahil olmadan binalarının depreme karşı güçlendirilmesini sağlamaları veya satış yolu ile devir yapma seçimlerinin kullanılmasıdır. Eğer güçlendirme mümkün değil veya alınan güçlendirme teklifleri binanın yeniden yapım maliyetinin %40’ını aşıyor ve ekonomik olarak rantabl değil ise de yeniden bina inşa etmeye karar vermek için koşulları, aday müteahhitleri belirlemek için zaman kazanmayı gerekli araştırmaları yapabilmeyi amaçlar. 


Riskli Yapı Tespiti Raporu: 6306 Sayılı Kanun’a göre hukuki ve mülkiyet anlamında netice doğuran, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılan, sonucunun  bu kurum ve kuruluşlar tarafından Bakanlığa veya İdareye (belediyeye) bildirildiği, kat maliklerinin bir anlamda kontrollerinin olmadığı, aşağıda detayları anlatılan ve kamu tarafından verilen süreler dahilinde kat maliklerin anlaşmak zorunda kaldığı, riskli yapının nihayetinde teknik açıdan imkan dahilinde ise güçlendirildiği, teknik veya ekonomik açıdan faydalı değil ise yıkıldığı süreçtir. Riskli yapı tespitinde geri dönüş yoktur. Kat malikleri ekonomik olarak zorlansalar dahi güçlendirme veya yıkım / yeniden yapım sürecine dahil olmak zorundadırlar.

Riskli Yapı Tespiti Yaptırılması İçin Kat Malikleri Kurulu Kararına İhtiyaç Var Mı?  

Kat maliklerinden herhangi biri binanın riskli olduğunu düşünüyorsa “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” gereği tespit maliyetini karşılamak kaydı ile “riskli yapı tespiti” yaptırabilir. “Riskli Yapı Tespiti” için kat malikleri kurulu kararı gerekmez. Riskli yapı tespiti diğer kat malikleri veya yönetim tarafından engellenemez. Özel rapordan farklı olarak sadece bir malik dahi Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış bir kuruluşa başvurarak ve bedelini de kendisi ödeyerek riskli yapı tespit sürecini başlatabilir.
Tespit için karot alımı zorunlu olup, özel rapor alınması sürecinde olduğu gibi diğer maliklerin onayına, kurul toplantısı yapmalarına veya bir yeter sayıya ihtiyaç yoktur. Yasa kapsamında lisanslı kuruluş tarafından riskli yapı raporu düzenlenir, binanın “riskli yapı” olarak belirlenmesi halinde Bakanlık ve belediyeye gönderilir, bunlar tarafından incelenir, tapuda tüm maliklerin beyanlar hanesine riskli yapı şerhi işlenir, tapu müdürlüğü tarafından durum, kat maliklerine ve hak sahiplerine tebliğ edilir. Neticesinde riskli tespiti yapılan yapı ya yıkılmak veya güçlendirilmek zorundadır. 

Özel Nitelikli Deprem Performans Raporu İçin Kat Malikleri Kurulu Kararına İhtiyaç Var Mı?  

Yine kat maliklerinden herhangi biri veya bir kısmı maliyetini karşılamak kaydı ile “Performans Risk Analiz Raporu (Özel Rapor)” yaptırmak isteyebilir. “Özel rapor” yaptırılırken binada riskin tespiti için örnek alınması gerekebileceğinden örnek alınan bodrum, otopark veya zemin ve üstü katlarda bulunan, zemin tabliyesi, kolon ve kirişler ile perde veya bölme duvarlar ortak alanlarda olduğundan kat maliklerinin genel kurul kararı ile mümkün olabilmektedir. Ortak yerlerde analiz için yapılacak iş ve işlemleri diğer kat malikleri ve yönetim engelleyebilir. Dolayısı tek bir kat maliki tarafından masrafı ödense de karot numunesi alınacak, iç mekanda sıva kaldırılacak yada kırım işlemi yapılan tipte özel raporun başlatılabilmesi mümkün ise de neticelendirilmesi engellemeler sebebi ile mümkün olmayabilir. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) özel rapor başvurularında apartman maliklerinin kararını aramamakta bir kişinin başvurusunu yeterli saymaktadır. Bunun sebebi İBB incelemesinde binadan karot numunesi alınmamakta yani ortak alanlara bir delme işlemi yapılmamakta, kolon sıvası ve betonu sıyrılarak beton yüzey ve sertliği okuması ve donatı çap ve korozyon tespiti yapılmaktadır.


İnceleme Önerisi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bina Tespiti Projesi Bina İnceleme Başvuru Sayfası

Performans Risk Analiz Raporu (Özel Rapor) Kararı İçin Yeter Sayı Nedir?

Rapor Ücretini Kim Öder, Kim Başvurur? 

“Özel rapor yaptırılması” ya da “riskli yapı tespiti yapılması” konusunda kat malikleri genel kurulunda karar alınmasına gerek olmadığını ifade etmiştik.  Ancak konu genel kurula gelmiş ve genel kurul tespit yapılması için karar almışsa tespit masrafı ortak gider ve avans payı (aidat) olarak diğer kat maliklerine -kiracılara değil- yansıtılabilir. Karar alınmışsa özel rapor için bina yönetimi, riskli yapı tespiti için ise kat maliklerinden herhangi biri veya kat maliki olan yönetici malik sıfatı ile başvuru yapabilir. 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu’na (KMK) göre “kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.” 


Özel rapor (Depreme Dayanıklılık Testi): eğer yapıda karot numunesi alınacak, ya da kırım işlemi yapılacak tipte bir araştırma içeriyorsa o taktirde kat malikleri kurulunda kat maliklerinin beşte dördünün onay vermesi veya yazılı rızasının alınması gerekecektir. Eğer binaya ait risk durumunun belirlenmesi için yapılacak depreme dayanıklılık testi; yapıda karot numunesi alınmadan ya da kırım işlemi yapılmadan, kolon sıvası ve betonun sıyrılarak beton yüzey ve sertliği okuması ve donatı çap ve korozyon tespiti yapılması, tahribatsız, ultrasonik, mikrotremor teknikleri gibi birtakım test sonuçlarının değerlendirilerek sonucunun performans analizi ile ortaya konulması ise bu durumda söz konusu olan bir harcama kararıdır. Dolayısı ile işletme projesi için geçerli olan genel kurula katılan malik veya vekil sayının yarısından bir fazlası ile bu kararın alınması mümkündür. Bununla beraber KMK’ya göre ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmayacaktır.

Riskli yapı; riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıdır. “Riskli yapı tespiti” yapılması için kat malikleri genel kurulunda karar alınmasına, apartman toplantısı yapılmasına gerek yoktur. Kat maliklerinden herhangi biri veya kanuni temsilcisi masrafları kendisine ait olmak üzere, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilir. Dolayısı ile bir tek kat maliki bağımsız bölüm sayısı veya hissesi ne olursa olsun binasında riskli yapı tespiti yaptırabilir, karot aldırabilir.


Binası için “riskli yapı tespiti” yaptırmak isteyen kat maliklerini diğer kat malikleri ve bina yönetimi engelleyemez. Hiçbir kiracı veya malik riskli yapı tespiti için gelen bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşların tespitini engelleyemez, tespitin bağımsız bölümünün içinde yapılması gerekiyorsa izin vermek mecburiyetindedirler. Riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi durumunda güvenliği sağlamak üzere kolluk kuvvetlerinden destek alınarak tespit yapılır. Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve halin durumuna göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında, tabi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanır.


İnceleme Önerisi: Riskli Yapı Başvurusu

Riskli Yapı Tespitine İtiraz Edilebilir Mi? 

Riskli yapı tespiti yapıldıktan ve bağımsız bölüm maliklerine bakanlık veya Belediye idaresi tarafından bildirildikten sonra maliklerce veya kanuni temsilcilerince 15 (on beş) gün içinde itiraz hakkı vardır. Bu itirazlar, bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve bakanlıkça, bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır.

Riskli Yapı Tespiti Yapılmış ve Kesinleşmişse Sonuçları Nedir? 

 İtiraz süresi sonunda “riskli yapı tespiti” kesinleştiğinde iki farklı sonuç doğar. 


Kat Malikleri Bina Yıkımına Karar Verir: Binanın yıkımı için toplantı zorunluluğu olmamakla beraber kat malikleri kurulunda veya toplantı yapılmaksızın kat malikleri tarafından sağlanması gerekli olan oran malik sayısı değil, toplam arsa payının 2/3’ünün (%66,7) yıkım kararı vermesidir. Bu karara olumlu oy veren kat malikleri veya kat maliklerinden biri yıkılıp yeniden yapılması kararına katılmayan, müteahhit ile sözleşme imzalamayan diğer azınlıkta kalan 1/3 arsa payına sahip kat malikine (%33,3) noterden bir ihtarname gönderir, yanıt için 15 (on beş) gün süre verilerek karara katılması, kabul eden maliklerin imzaladığı sözleşmeyi imzalaması istenir. Azınlıktaki kat malikleri karara katılmazlarsa veya yüklenici müteahhit ile sözleşmeyi imzalamaz iseler arsa paylarının devri (hisselerinin satışı) talep edilir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü veya Bakanlığın yetki devri yaptığı belediyeler tarafından satış işlemi yapılır. Karara olumlu oy veren ve sözleşme imzalayan malikler öncelikle satışa katılırlar. Onların satın almaması halinde, yapılan anlaşmayı kabul eden müteahhit veya 3. şahıslara azınlıkta kalan maliklerin hisseleri satılır. Bunun sebebi yıkılan binanın yeniden yapılabilmesi için müteahhidin inşaata başlayabilmek için tüm kat malikleri ile sözleşme yapması yani oy birliğinin sağlanması gerekliliğidir. Böylece yıkım ve yeniden yapım kararını kabul etmeyen kat maliklerinin irtifaka ait hisseleri öncelikle diğer maliklere, onlar almazsa 3. kişilere devir olur ve oy birliği sağlanmış olur. 

Binanın yıkılıp yeniden yaptırması kararı alınmış ise (2/3 arsa payı çoğunluğu kararı) arsa paylı inşaat sözleşmesi ile (kat karşılığı arsa payı vererek) veya yıkım, proje, inşaat yapım maliyetlerini üstlenerek bedel karşılığı inşaat sözleşmesi ile binalarını bir yapı müteahhidine yaptırabilirler. Kabul eden tüm kat malikleri ile yüklenici (müteahhit) ortak belirlenen bir günde noterde buluşularak kat karşılığı arsa paylı veya bedel karşılığı inşaat sözleşmesi imzalarlar. Kat malikleri aynı yeter sayı ile binanın yıkılmasından sonra yeniden inşaat yapmak yerine arsayı satma kararı da alabilirler. Özellikle zemin etüdünün kötü olduğu parsellerde tercih edilebilecek bir yöntemdir.


Kat Malikleri Bina Güçlendirme Kararı Verir: Binanın yıkılması yerine güçlendirmek isteyenler için ise 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19.maddesinin ikinci fıkrasına göre “bütün kat maliklerinin beşte dördü” ile karar alınması, yeter sayısının sağlanması için toplantıya katılamayanlar var ise “bunların yazılı rızasının alınması” ve bağlı olunan belediye idaresinden güçlendirme ruhsatının alınması gerekir. Güçlendirme kararına katılmayan maliklere yine Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesinin son fıkrasında belirlenmiş olan aylık yüzde beş hesabıyla, yıllık yüzde 60 oranında günlük olarak gecikme tazminatı işletilir, icra takibi yapılır, icraya itiraz edilmesi halinde, dosya, mahkeme, avukatlık ücretleri de karara katılmayan maliklere yansıtılır. 


Güçlendirme yapabilmek içinse:


• Bina kat irtifaklı ve kat mülkiyetli (iskan müsaadesine sahip) olmalı ya da imar barışından faydalanılmış olmalı. İmar barışından faydalanılmamış ruhsatsız başlayan (kaçak yapılarda) güçlendirme yapılamaz.
• “Riskli yapı tespitinin” kesinleşmesi gerekir. Aksi taktirde güçlendirme için tüm kat maliklerinin oybirliği aranır.
• Raporda bulunmuyorsa; riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında olup da 6306 Sayılı Kanun’un öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilebilmesi için güçlendirmenin mümkün olduğuna dair teknik rapor alınması gerekir. 
• Tüm kat maliklerinin “güçlendirme” gündemli olağanüstü toplantıya elden imzalı veya taahhütlü posta ile çağrılması ve kat maliki sayısının 4/5 ile “güçlendirme” karar yeter sayısı sağlanmalıdır.
• İmar mevzuatına göre güçlendirme projesi hazırlanarak ruhsat için belediyeye başvurulmalıdır. 
• Tüm bu işlemlerin riskli yapının yıkılması için maliklere verilen süre içerisinde tamamlanması gerekir.
• Ruhsatı veren belediye idaresi tarafından güçlendirmenin tamamlanması için bir süre belirlenir ve bu süre içerisinde güçlendirme işlemi tamamlanırsa, tapuda tüm maliklerin beyanlar hanesine daha önce işlenen riskli yapı şerhi kaldırılır.
• Süreç eksiksiz tamamlanmış ise bağlı bulunan idare (belediye) güçlendirme ruhsatını düzenlemek zorundadır.

Deprem Bölgesindeki Apartman ve Sitelerde İşten Çıkarma Yasağı, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret DesteğiYöneticinin En Zor Görevi: Yıkılan ve Ağır Hasar Alan Apartman / Sitenin Bildirimi

Riskli Yapı Tespitine Karşı Dava Açılabilir Mi? 

Tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren -“riskli yapı” tespiti kararına yapılan itirazının reddedilmesi halinde bunun tebliğinden itibaren ya da itiraz yoluna başvurulmasa dahi “riskli yapı” tespitinin tebliğinden itibaren- 30 (otuz) gün içinde doğrudan ilgili kişi tarafından 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. Her ne kadar bu yönde açılan davalar süreci uzatsa da yapının riskli yapı tespiti bilimsel bir rapor ile sunulmuş olması, bulunduğu bölgenin deprem riski biliniyor olması ve can ve mal güvenliği tehlikesinin söz konusu olması dolayısı ile aksi ispatlanmadığı sürece riskli yapı tespitinin iptalini, yıkım kararını değiştirmeyecektir. Zaman zaman riskli yapı tespitine yönelik açılan davalarda alınan yürütmeyi durdurma kararları can ve mal kaybı riskini arttırsa da yargılamanın hızlıca sonuçlandırılması daha büyük kayıpların önüne geçecektir. İdari mahkeme tarafından “riskli yapı” tespitinin ile binanın yıkılması işleminin yürütmesinin durdurulması kararları süreci geciktirmekte ancak neticeyi değiştirmemektedir. 

Riskli Yapılarını Yıkanlara Kentsel Dönüşüm Kredisi Veriliyor Mu?

Riskli Yapı Tespiti Sonrası Bina Ne Zamana Kadar Yıkılmalıdır? 

Riskli yapı” tespitinden sonra yukarıda belirttiğimiz üzere tapuda tüm maliklerin beyanlar hanesine riskli yapı şerhinin işleneceğini ve tapu müdürlüğü tarafından bu durumun, kat malikleri ile hak sahiplerine tebliğ edileceğini ifade etmiştik. Bu tebliğin akabinde “riskli yapı” tespitinin kesinleşmesinden sonra idarece kat maliklerine tahliye ve yıkım için 60 günden az olmamak üzere bir süre verilir. Bu sürede tahliye ve yıkım gerçekleşmezse, 30 güne kadar bir ek süre daha verilir. 30 günlük ek sürede de kat maliklerince yapının yıktırılmaması halinde yapıdaki bağımsız bölüm ve ortak alanlara ait doğalgaz, su, elektrik sözleşmeleri fesih edilerek enerjileri kestirilir. Riskli yapıda yaşayan malik, kiracı ve faydalananların tahliyesi ve yıktırma işlemi kolluk kuvveti desteğiyle idarece yapılır veya yaptırılır. Tahliye ve yıkım masrafları hisseleriyle orantılı olarak kat maliklerinden tahsil edilir.

Riskli Yapı Tespiti Sonrası Kira Yardımı Var Mı? 

Riskli yapı tespiti kesinleşmiş ve kat malikleri binanın yıkımı ve yeniden yapılmasına karar vermiş iseler; her bir bağımsız bölüm için maliklere 18 ay, riskli alanlarda ise 48 ay kira yardımı yapılmaktadır. Kira yardımı alabilmek için mevcut adresten taşınılmış olması ve en geç binanın yıkılması tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvurmuş olmak gereklidir. Kiracılara da kira yardımı yapılmaktadır. 2023 yılı nisan ayından itibaren aylık kira yardımı İstanbul'da 3 bin 500 lira, Anadolu'da büyük illerde Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin lira, diğer büyükşehirlerde 2 bin 500 lira, kalan diğer illerde 2 bin liradır. Bir hak sahibinin kira yardımından faydalanması halinde 30.12.2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar” uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmaması, aksi durumun tespit edilmesi halinde ödenen tutarı Genel hükümlere (Borçlar Kanunu ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun) göre faiziyle geri ödemesi gerekmektedir. Bununla beraber kat malikleri güçlendirme kararı vermiş iseler kira yardımı söz konusu değildir.  


İnceleme Önerisi: Kira Yardımı Başvurusu
6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Kira Yardımı Başvurusu
(Bu hizmete başvurabilmeniz için e-imza gerekmektedir.)

Kira Yardımı Dilekçesi Örnekleri
6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Kira Yardımı Dilekçelerini İndirmek İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayınız.

Hak Sahibi Olanlar İçin Kira Yardımı Dilekçesi (Konut ve İş Yeri Mülk Sahipleri)
Konutta Kiracı Olanlar İçin Kira Yardımı Dilekçesi
İş Yerinde Kiracı Olanlar İçin Kira Yardımı Dilekçesi

Kiracılar Riskli Yapı Tespiti Yaptırabilir Mi? 

“6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” gereği riskli yapı tespiti; öncelikle yapı malikleri, kanuni temsilcileri tarafından bakanlıkça ya da idarece yapılır veya bakanlıkça lisanslandırılan kurum ile kuruluşlara yaptırılır. Kiracılar “riskli yapı tespiti” için başvuramaz, kiracıların başvurma hakları yoktur. Ancak 6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 7. maddesinin ikinci fıkrasının b bendine göre kiracı binanın riskli olduğunu düşünüyorsa Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne şikayet edebilir. Bu durumda bakanlık tarafından süre verilerek maliklerden veya kanunî temsilcilerinden riskli yapı tespiti yapılması istenebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Malikler tarafından yaptırılmadığı için Bakanlık veya İdare tarafından yapılan veya yaptırılan riskli yapı tespitinin masraflarından malikler hisseleri oranında sorumludur. Riskli yapı tespitinin masrafları, Bakanlıkça veya İdarece ilgilisine yapılacak tebligatı takip eden bir aylık süre içerisinde ödenir. Süresinde ödenmeyen masraflar, tespit bakanlıkça yapılmış veya yaptırılmış ise Bakanlığın ilgili vergi dairesine bildirmesi üzerine vergi dairesince, İdarece yapılmış veya yaptırılmış ise İdarece 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Yine kiracılar örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan çalışmaya ya da özel kuruluşlara başvurarak “özel rapor” alabilirler, neticesinde riskli binanın yıkımını veya güçlendirilmesini gerek mülk sahibinden gerekse yukarıda ifade ettiğimiz şikayet mercini kullanarak talep edebilirler.

Özel Okullarda, Üniversitelerde, Özel Yurtlarda Veliler Riskli Yapı Tespiti Yaptırabilir Mi? 

Özel okullarda okuyan çocukların velileri, vakıf ve özel üniversite öğrencileri, okul, bina yurtlarda riskli yapı tespiti için başvuramaz, başvurma hakları yoktur. Ancak birer müşteri olarak okul yönetiminin riskli yapı tespiti yaptırmasını veya özel rapor almasını ve yayınlamasını talep edebilirler. Aksi halde kiracılarda olduğu gibi özel okul müşterileri okul binasının riskli olduğunu düşünüyorlarsa 6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 7. maddesinin ikinci fıkrasının b bendine göre Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne şikayet edebilirler. Şikayet sonrası süreç bir üst maddede kiracılarda olduğu gibidir.

Yıkılması Kendi Binamızda Risk Oluşturuyorsa Diğer Bina ve Bitişik Nizam Yapılarda Riskli Yapı Tespiti Yaptırabilir Mi? 

Bağımsız bölüm mülk sahibi olduğumuz kendi binamız haricindeki bitişik nizam veya kendi yapımız için risk oluşturan binalarda riskli yapı tespiti için başvuramayız, başvurma hakkımız yoktur. Ancak 6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 7. maddesinin ikinci fıkrasının b bendine göre Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne şikayet edebiliriz. Şikayet sonrası süreç kiracılarda, özel okullarda olduğu gibidir.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir