Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Apsiyon Yazılımı Kullanılan Sitelerde, Çalışanların Performansı Artıyor

Apsiyon Yazılımı Kullanılan Sitelerde, Çalışanların Performansı Artıyor

Apartman - site yönetim yazılımı Apsiyon, çalışanların performansına, öğrenme ve yönetim süreçlerine önemli katkılar sağlıyor. "Dijital Dönüşüm Araçlarından Web Tabanlı Yazılımların Tesis Yöneticilerinin Performanslarına Etkisi: Apsiyon Yazılımı Örneği" isimli makale ile Apsiyon’un yöneticilere ve çalışanlara sağladığı faydalar bilimsel olarak tespit edilmiş oldu. Alanya Akademik Bakış (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Dergisi) isimli uluslararası indekslerde yer alan bilimsel dergide yer alan araştırmanın detaylarına yakından bakalım. 


İnceleme Önerisi: Dijital Dönüşüm Araçlarından Web Tabanlı Yazılımların Tesis Çalışanlarının Performanslarına Etkisi: Apsiyon Yazılımı Örneği 


Bu araştırmaya göre Apsiyon Yazılımı kullanılan sitelerde görev yapan personellerin çalışma performansları %58 oranında artırıyor. Apsiyon Yazılımı çalışanların öğrenme süreçlerini %47 oranında katkıda bulunuyor ve sitenin yönetim süreçlerinin %52 oranında iyileşmesini sağlıyor. 

Apsiyon Yazılımı Örneği 

"Dijital Dönüşüm Araçlarından Web Tabanlı Yazılımların Tesis Yöneticilerinin Performanslarına Etkisi: Apsiyon Yazılımı Örneği" isimli araştırmada, tesis yönetim sektöründe faaliyet gösteren site yönetimlerinin ve profesyonel yönetim firmalarının, çalışmaları esnasında ihtiyaç duydukları muhasebe, finans gibi mali konuların sürdürülebilmesi, hizmet verdikleri kişilerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması ve ödeme işlemlerinin takibi başta olmak üzere tüm idari ve mali işlemleri yönetebilmek için kullandıkları yazılımların etkileri incelendi. Dijital dönüşüm sürecinde tesis yönetim işletmelerinin kullandığı web tabanlı yazılımların, tesis yönetim çalışanlarının iş yaşamındaki tutum ve performanslarına etkisi Apsiyon Yazılımı örneği altında ölçüldü. 


Çalışma kapsamında verilerin elde edilme metodu olarak anket uygulaması kullanıldı. Anketin başında çalışan kişilerin demografik niteliklerini ortaya çıkarmaya yönelik sorular, ikinci bölümde web tabanlı yazılımların yetkinliğini ölçmeye yönelik sorular, üçüncü bölümde ise tesis çalışanlarının performansını ölçmek amaçlı ifadeler yer aldı. Demografik değişkenler hariç soruların tamamının cevaplanmasında 5’li Likert metodundan (1=tamamen katılmıyorum; 5=tamamen katılıyorum) faydalanıldı. Çalışmada web tabanlı yazılımların kullanıma karşı tutum düzeyini ölçmek amacıyla Cabı (2016) tarafından geliştirilen “Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği” ve tesis çalışanlarının performanslarını ölçmek üzere Göktepe ve Baykal (2012) tarafından geliştirilen “Verimliliğe İlişkin Tutum Ölçeği” kullanıldı. Çalışmada verimlilik (performans) ölçeği bağımlı değişkeni oluşturup, tüm boyutları ayrı ayrı test edilmiştir. Hipotezler 4 boyut için ayrı ayrı sorgulandı. Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayıları, ölçeklerin güvenilirliği olan tutum ölçeği için 0.89, performans için 0.96 olarak bulundu. Her iki ölçek sonucunda elde edilen güvenilirlik katsayılarına bakıldığında güvenilirlik seviyelerinin çok iyi düzeyde olduğu görülmektedir. 
Apsiyonlu Olmak Neden Bir Ayrıcalık? 
Araştırma kapsamında yapılan ankete tesis yönetimi konusunda alanında lider yazılımlardan biri olan Apsiyon Yazılımı kullanıcılarından oluşan 266 farklı işletmeden 266 tesis çalışanı katılmış, ankete katılanların 153’ü geri dönüş yapmıştır. Anket, 15.06.2021-15.08.2021 tarihleri arasında, kolayda örnekleme metodu ile internet üzerinden araştırmacılar tarafından bizzat uygulanmıştır. Etik ilkeler gereği, firmaların isimleri gizli tutulmaktadır. 
Apsiyon AR-GE Merkezi'nde Neler Var? 

Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

- Ankete katılanların %23,5’i kadın, %76,5’i erkektir. 
- Ankete katılanların %5,1’i lise, %35’i ön lisans, %56,4’ü lisans ve %12,4’ü lisansüstü mezundur. 
- Ankete katılanların %12,4’ü 30 ve altı yaş aralığında, %32,7 ’si 31-40 yaş aralığında, %31,4’ü 41-50 yaş aralığında, %15,7’si 51-60 yaş aralığında, %7,8’i 61 ve üstü yaş aralığındadır.  
- Ankete katılanların %18,3’ü 1 yıl ve altı arasında, %52,3’ü 2-5 yıl arasında, %20,9’u 6-10 yıl arasında, %5,2’si 11-15 yıl arasında, %3,3’ü 15-20 yıl arasında tecrübeye sahiptir. 
- Ankete katılanların %0,7’si hukuki hizmetlerde, %1,3’ü insan kaynaklarında, %24,2’si muhasebe finans bölümlerinde, %15’i teknik hizmetlerde, %52,3’ü departman yöneticisi pozisyonunda, %6,5’i diğer kategorisinde görev almaktadır. 
- Ankete katılanların %96,1’i Apsiyon programını bildiğini, %3,9’u bilmediğini ifade etmiştir. 

Neden Apsiyon Kullanmalıyım? 

Apsiyon Yazılımı’nın Etkisi 

Çalışmada, meydana getirilen hipotezler basit doğrusal regresyon yöntemi ile test edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi neticesinde elde edilen bulgulara göre öncelikle, web yazılımının tutum ve performans üzerinde istatistiki olarak pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ulaşılan sonuçlar şöyledir: 


1. Pearson Korelasyon analizi bulguları sonuçlarına göre, Apsiyon Yazılımı’nın kullanımı ile tesis yöneticisi ile çalışanların tutum ve performans boyutu arasındaki ilişki anlamlı ve yüksektir. Performansın alt boyutlarından, öğrenme ve gelişme, müşteri ilişkileri, finansal işlemler, iç süreçlere ilişkin boyutları ile tutum arasında pozitif yönde ve yüksek derece anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu tespite göre Apsiyon Yazılımı’nın kullanımı genel anlamda performansa olumlu katkı sağlamaktadır. 
2. Tesis yönetimi çalışanlarının Apsiyon Yazılımı kullanmaları iş hayatındaki tutum ve performansları üzerinde %58 oranında katkı sağlamaktadır. Genel olarak performansın olumlu etkilenmesi dışında web tabanlı yazılımların öğrenme ve gelişimi artırdığı, öğrenme ve gelişim arttıkça performansın ve verimli çalışmanın da katlanarak arttığını söylemek mümkündür. 
3. Tesis yönetimi çalışanlarının Apsiyon Yazılımı kullanmaları yaptıkları mesleği ya da işi öğrenmelerine ve iş geliştirmelerine %47 düzeyinde katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla tesis yönetimi çalışanlarının Apsiyon Yazılımı kullanmaları öğrenme ve gelişimleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Ayrıca çalışanların kariyerinin gelişmesinde, memnuniyetlerinin artmasında, yönetime ciddi katkı sağlamalarında da web tabanlı yazılımların pozitif katkıları olduğu ifade edilebilir. 
4. Tesis yönetimi çalışanlarının Apsiyon Yazılımı kullanmaları müşteri ilişkilerini yönetmelerinde ve yeni müşteri edinmelerinde %52 oranında pozitif katkı sağlamaktadır. Çalışanlar Apsiyon Yazılımı sayesinde müşterileri ile daha sağlıklı ve etkin ilişkiler kurabilmekte, yeni müşteri edinmeleri ise daha kolay olabilmektedir. 
5. Çalışma verileri bir bütün olarak değerlendirildiğinde çalışanların web tabanlı yazılımları (Apsiyon Yazılımı) kullanmalarına yönelik yetkinliklerinin artırılması sonucunda performanslarında da ciddi artışlar olacağı görülmektedir. Bu bağlamda yazılım kullanımının yaygınlaştırılması için eğitimlerin artırılması ve bireylerin teşvik edilmesinde büyük fayda vardır. 
6. Tesis yönetim işletmelerinin yönetiminde web tabanlı yazılımların (Apsiyon Yazılımı) olumlu etkileri olduğu ifade edilebilir. Müşteri ilişkilerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde katkıları olduğu gibi, pazar paylarının artmasında, şikâyet ve sorunlarla etkin mücadele edilmesinde de desteği olduğu görülmektedir.  
7. Özellikle web tabanlı yazılımların (Apsiyon Yazılımı) mali konularda çok daha fazla artıları olduğu ifade edilebilir. Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, bütçe oluşturulmasında, ödeme ve tahsilatların takip edilmesinde çalışanlara hız ve zaman kazandırdığı açıktır. 
8. Web tabanlı yazılımların (Apsiyon Yazılımı) yönetimlerin iç süreçlerine de olumlu katkıları bulunmaktadır. Yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinden, maliyetlerin azaltılmasına kadar çalışanların işlerini kolaylaştırmakta ve işletmelerin karlılık oranlarının da daha yüksek gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu kapsamda tesis çalışanlarının web tabanlı yazılımları kullanması işletmelerine ve kendilerine pek çok yönden katkı sağladığı rahatlıkla ifade edilebilir. 

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir