Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Apartman ve Site Yönetimlerine KDV Tevkifatı Uygulaması

Apartman ve Site Yönetimlerine KDV Tevkifatı Uygulaması

KDV Kanunu kapsamında uygulanan KDV tevkifatı uygulaması (KDV kesintisi) oldukça geniş ve detaylı bir uygulamadır. Bu kapsamlı uygulama site yönetimlerine hizmet veren firmalarca da tereddüt yaşanmasına neden olmuş ve KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı sorunu gündeme gelmiştir. Kanuni düzenlemelere göre kısmen bir tevkifat uygulanabilmesi için hizmeti alan (site yönetimleri) kişi ya da kurumların KDV mükellefiyetinin olması gerekir. Eğer KDV mükellefiyeti yoksa KDV tevkifatı da uygulanmaz. Ayrıca kanunen site yönetimleri yine kanuni düzenlemelerde yer alan “belirlenmiş alıcılar” grubuna da girmemektedir. Dolayısıyla o açıdan da herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır. Dolayısıyla site yönetimlerine verilen hizmetlerde (temizlik, güvenlik gibi) KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Farklı bir ifadeyle KDV mükellefiyeti bulunmayanların kısmi KDV tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır. Örnek: KDV mükellefiyeti bulunmayan apartman yönetimlerine verilen özel güvenlik hizmetlerinde ya da KDV mükellefiyeti bulunmayan konut yapı kooperatiflerine verilen yapı denetim hizmetlerinde, tevkifat uygulanmayacaktır. Aşağıda bu konuda vergi idaresince verilen bir özelgeyi de sizlerin istifadenize sunuyoruz.


Apartman ve site yönetim yazılımında optimum çözüm: Apsis


T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı: 84098128-120.03.05.06[23-2013-2]-614-10/10/2013


Konu:700 konutlu sitede çalıştırılan temizlik elemanı, bahçıvan, elektrikçi, sıhhi tesisatçı ve güvenlik görevlisine ödenen ücretler ile dışardan sağlanan hizmetlerin vergilendirilmesi hk.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 700 konutlu, ticari tesisi bulunmayan, gelirleri site sakinlerinin ödediği aidatlardan oluşan sitenizde, yönetim kurulu başkanlığı bünyesinde temizlik elemanı, bahçıvan, elektrikçi, sıhhi tesisatçı ve güvenlik görevlisi çalıştırdığınız belirtilerek, söz konusu kişilere yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisi tevkifatına tabi olup olmadığı, bu hizmetlerden bazılarının (güvenlik gibi) dışarıdan bir firmadan alınması durumunda, bu kişilere ait gelir vergilerinin ödenip ödenmeyeceği hususunda başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.


Gelir Vergisi Yönünden

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61'inci maddesinde, "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.


Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almaktadır.


Anılan Kanunun müteferrik istisnaları düzenleyen bölümünün "Ücretlerde" başlıklı 23. maddesinde; "(2361 sayılı Kanunun 17. maddesiyle değişen madde) Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisi'nden istisna edilmiştir:


 "...Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir)..." hükmü yer almıştır. Bu hükme göre; ücretleri vergiden istisna edilmesi öngörülen hizmetçiler; özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde çalıştırılan orta hizmetçisi, bahçıvan, kapıcı, kaloriferci gibi hizmet erbabıdır.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinde, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar ile vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratlar sayılmış ve (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben 103 ve 104. maddelere göre tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, ticaret mahalli olmayan sitenizde çalıştırılan bahçıvana yapılan ücret ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden müstesna tutulması; temizlik elemanı, elektrikçi, sıhhi tesisatçı ve güvenlik görevlisi olarak çalıştırılanların ise hizmetçi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, bu kişilere yapılan ücret ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 61, 94, 103 ve 104. maddelerine göre vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Site Yönetimlerinde Defterler ve Muhasebe

Katma Değer Vergisi Yönünden


3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinde "Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir." hükmüne yer verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin;

"3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti Ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar" bölümünün 3.1.2. ayrımında "Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapacaklar, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmiştir.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

           - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

           - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

           - Döner sermayeli kuruluşlar,

           - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

           - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

           - Bankalar,

           - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

           - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

           - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün   borsalar,

           - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

           - Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,"

          - (3.1.6) ayrımında; "KDV mükellefiyeti bulunmayanların, tebliğin (3.1.2/b) ayrımı kapsamında olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır."

            - "3.2.5 İşgücü Temin Hizmetleri" bölümünün (3.2.5.2.1.) ayrımında; "Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler. Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir."

           - (3.2.5.2.2.) ayrımında; "(3.1.2.) bölümünde sayılanlara verilen özel güvenlik ve koruma hizmetleri de iş gücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır". düzenlemelerine yer verilmiştir. Bu itibarla, sitenizin 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin (3.1.2.) ayrımında sayılanlar kapsamında olmaması kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki hizmet alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir