Apartman veya siteniz için yönetim firması mı arıyorsunuz? ApsiyonBulur!
Apsiyon Blog / Toplu Konutlarda Hayat

Apartman, Site Aidatı Borcu Kat Maliklerinin Birbirlerine Karşı Yükümlülükleri Arasında Yer Alır Mı?

Apartman, Site Aidatı Borcu Kat Maliklerinin Birbirlerine Karşı Yükümlülükleri Arasında Yer Alır Mı?

Apartman ve sitelerde yaşayan sakinlerin en önemli mali yükümlülükleri aidat borçlarını zamanında yerine getirmektir. Genel giderlere katılım payı olarak kanunda yer alan ancak uygulamada aidat olarak bilinen bu borçlara kat maliklerinin tümü katılmakla yükümlüdür. Yönetim planlarındaki özel düzenlemeler ayrıca dikkate alınmalıdır.


Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesine göre, kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:


*Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,
*Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kat Maliklerinin Birbirlerine Karşı Yükümlülükleri Nelerdir?

Asansör ve Otoparkı Kullanmamak Aidat Borcunu Ödememek İçin Gerekçe Gösterilebilir Mi?

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.


Bir kat maliki kat malikleri kurulunca kendisini de ilgilendiren konuda usul ve yasaya aykırı karar alındığı iddiasında ise, ilgili kararın iptali için mahkemeye başvurabilir.


Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, KMK’na ve genel hükümlere göre dava açılabilir, yönetici aracılığı ile icra takibi yapılabilir.


Aylık Gecikme Tazminatı Nedir?

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık % 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bunun yanında temerrüt faizi işletilebilir, icra inkar tazminatı talep edilebilir.


Söz konusu giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların, yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.


Yönetim Planında Farklı Düzenlemeler Olabilir Mi?

KMK’nun 20. maddesinde düzenlenen “genel giderlere katılma payı” uygulaması emredici bir düzenleme olmadığından başka bir anlaşma ile farklı şekillerde oluşturulabilir. Kat malikleri giderler için yönetim planı aracılığı ile farklı katılma oranları belirleyebilirler. Bunun için yönetim planında bir hüküm olabileceği gibi, Kat Malikleri Kurulunda bütün kat maliklerinin oybirliği ile alacakları kararla da farklı katılma oranları belirlenebilir.


Aidat Ödemede Kiracıların Durumu Nedir?

Kiracının aidat ödeme sorumluluğu, kira sözleşmesinin bitimine kadar devam eder. Kiracının, kira sözleşmesi sona ermeden, kiraladığı konut ya da işyerini terk etmesi durumunda dahi, aidat ve benzeri ödemelerle ilgili yükümlülüğü devam eder. Ancak kiracının sorumluluğu, ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.


Kiracının aidatları ödemediği durumlarda, yönetim mal sahibini bulur ve ödenmeyen aidatları ondan ister. Çünkü Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, kat maliki; gider ve avans borcu ile gecikme tazminatından, kiracısı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaktadır.


Aidat Ödemede Toplu Yapılardaki Durum Nedir?

Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçındaki kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından; bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır.


Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.

Anagayrimenkulün Bakımı ve Korunmasında, Kat Maliklerinin Birbirlerine Karşı Yükümlülükleri Nelerdir?

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin X Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir