Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitabı

Yeni Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği - 2019

Yeni Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği - 2019

2015 yılından bu yana uygulanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak 2019 yılında yeni bir “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” yayınlanmıştır. 6 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğin büyük bir kısmı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda bu konuda yapılan düzenlemelerle ilgili bazı temel hususları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Yönetmelik kapsamında bina sorumlularına da önemli yükümlülükler getirilmiştir. Apartman veya site yöneticileri de bu kapsamda bazı yükümlülüklerle karşı karşıyadır.

Yeni Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’ne Göre Asansör Bakımları Nasıl Yapılmalı

Yönetmelik kapsamında bulunan her asansöre bir asansör kimlik numarası tanımlanır ve periyodik kontrol aşamasında muayene kuruluşu tarafından asansör kabinine iliştirilir. Asansör kabinine iliştirilen ve asansör kimlik numarasını içeren etiketin, asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilmesine ve gerektiğinde yenilenmesine dair sorumluluk, apartman veya site yöneticisindedir.

Yönetmelik kapsamında yer alan asansörün bakımı, apartman veya site yöneticisinin bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yapılır. Yapı kullanma izin belgesi alan ve amacına uygun olacak şekilde ilk kez kullanıma açılan binada/yapıda yasal olarak apartman ve site yöneticisi atanana kadar asansör yaptırıcısı ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi yapılır.

Apartman veya Site Yöneticilerinin Bilmesi Gereken Temel Hususlar

Apartman veya site yöneticisi ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi, güvenli kullanım için söz konusu asansörü oluşturan aksam ve parçaları da içerecek şekilde bir bütün olarak gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin durum tespit raporu hazırlar ve apartman veya site yöneticisine iletir. Durum tespit raporu asansör monte edenin piyasaya arz ettiği ve bakım sözleşmesi yaptığı asansör için hazırlanmaz.

Apartman veya site yöneticisi bakım föylerini asansörün makina veya makara dairesinde veya binaya/yapıya ait yönetim bürosunda kalıcı olarak muhafaza etmekle yükümlüdür. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, insan can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda apartman ve site yöneticisini yazılı olarak bilgilendirir. Apartman ve site yöneticisi asansör monte eden veya onun yetkili servisi vasıtasıyla asansörün güvenli hale getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Artık Asansör Yetkili Servisi Tarafından Acil Durum Eğitimi Alınacak

Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, asansörde yapılan aksam ve parça değişiklikleri ile bildirilen kazaları asansör kayıt defterine işler. Bakım sözleşmesi yapıldıktan sonra asansör monte eden veya onun yetkili servisi, binadaki/yapıdaki asansör sayısı dikkate alınarak apartman veya site yöneticisinin belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda yılda en az bir defa eğitim verir.

Eğitim, yetkili servis teknik bakım ve onarım personeli tarafından verilir. Verilen bu eğitim yetkili servis teknik sorumlusu ve eğitimi veren kişi tarafından imzalanan bir tutanakla kayıt altına alınır ve tutanağın bir sureti apartman veya site yöneticisine iletilir. Apartman veya site yöneticisi, eğitim alan kişi/kişilerin değişmesi halinde yeni kişi/kişilere eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Kurtarma talimatının, kurtarma çalışmasını yapacak kişi/kişilerin kolaylıkla görebilecekleri yerlerde muhafaza edilmesi ve amacına uygun hazırlanmış olması gerekir.

Bakım, onarım, arıza giderme ve periyodik kontrol faaliyetleri yürütülürken gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda apartman veya site yöneticisi ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisince alınır.

Kırmızı Etiketli Asansörler İçin 120 Gün Sınırı

Periyodik kontrol neticesinde güvensiz olarak tanımlanan ve kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansöre; kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilinceye kadar bakım hizmeti sunulamaz. Güvensiz olma durumundan, kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek yüz yirmi gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmeyen asansöre de söz konusu sürenin sona erdiği zaman itibarıyla bakım hizmeti sunulamaz. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi bu süre zarfında apartman veya site yöneticisinden aylık bakım ücreti talebinde bulunamaz.

Apartman ve Site Yöneticilerinin Asansörler ve Bakımı Konusunda Yükümlülükleri Nelerdir?

Apartman veya site yöneticisi, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumludur.

Apartman veya site yöneticisi, engellilerin erişilebilirliği için asansörün güvenli bir şekilde sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.

Apartman veya site yöneticisi, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu bakım sözleşmesi imzalanan asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirini alır.

Asansör monte eden tarafından garanti ile ilgili şartların ve satış sonrası hizmetlerin sağlanıp sağlanmadığı, yönetmelik ile belirlenmiş olan kriterlere uygun bakım, onarım ve servis hizmetinin asansör monte eden veya onun yetkili servisince sunulup sunulmadığına dair hizmet denetimi ve apartman veya site yöneticisinin söz konusu yükümlülükleri yerine getirip getirmediğine ilişkin denetim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’ne Aykırı Hareket Durumunda İdari Yaptırımlar Nelerdir?

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’ne aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, apartman veya site yöneticisine veya kat maliklerine ve asansör yaptırıcısına 1705 sayılı Kanun’un 6. maddesinde öngörülen idari para cezası (beş yüz Türk Lirasından yirmi bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası) uygulanır. Ancak apartman veya site yöneticisine veya kat maliklerine geçici 1. maddede belirtilen (kayıt altına alınmamış asansörlerin) tescil işlemini yaptırmadığından dolayı birinci cümlede ifade edilen idari para cezası uygulanmaz.

Kayıt Altına Alınmamış Asansörlerin Tescili Nasıl Yapılır?

2019 yılı Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’ne göre TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör veya 15/8/2004-24/6/2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansörler, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilir.

Apartman veya site yöneticileri mevcut asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak ve 15/8/2004-24/6/2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansöre ait olan yeşil veya mavi renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar ilgili idareye başvurmakla yükümlüdür.

APSİYON

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir