Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

1. Taraflar ve Tanımlar

1.1. İşbu Sözleşme, Apsiyon ile Müşteri arasında, Tarafların hür iradeleriyle müzakere edilerek aşağıda belirtilen hüküm ve koşullarda akdedilmiştir.

1.2. Apsiyon ve Müşteri bundan böyle tek başlarına Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

1.3. İşbu Sözleşmede kullanılan terim ve sözcükler, yürürlükteki mevzuata aykırı düşmemesi şartıyla, aşağıdaki anlamlarda kullanılmış olup Sözleşmede tanımı bulunmayan terim ve sözcükler için ilgili mevzuatta yapılan tanımlamalar geçerli olacaktır.

1.3.1. Apsiyon; “Gold Plaza Altayçeşme Mah. Öz Sk. No:19 34843 Maltepe / İstanbul” adresinde mukim, 0 (216) 911 87 77 telefon numaralı ve Gemlik V.D. 071 042 1992 vergi numaralı Apsiyon Bilişim Sis. San. Tic. Anonim Şirketi’ni;

1.3.2. Müşteri; Sözleşmenin imza bölümünde bilgileri bulunan 634 s. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre atanmış yönetici veya yönetim kurulu olarak tanımlanan, yetkili kılınmış gerçek veya tüzel kişileri;

1.3.3. Kullanıcı; Apsiyon hizmetlerini kullanarak Müşteri tarafından sağlanan/sunulan hizmetlerden veya ürünlerden faydalanan, Müşterinin, İnternet Sitesi ve/veya Uygulama’ya erişmesi için yetkilendirdiği kat maliki, kiracı, daire sakini, personel ve benzeri gerçek veya tüzel kişilerin her birini;

1.3.4. İnternet Sitesi; www.apsiyon.com adresinde faaliyet gösteren veya bu adrese yönlendirilmiş alan adları ile Apsiyon tarafından oluşturulan internet sitesini;

1.3.5. Uygulama; İnternet Sitesi’nden erişilen aidat takip ve yönetimine ilişkin yazılımı;

1.3.6. Ziyaretçi; İnternet Sitesi’ni Müşteri veya Kullanıcı olmaksızın ziyaret eden üçüncü kişileri;

1.3.7. Hizmet(ler); 634 s. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yönetilen bina, plaza, site vb. yapılar için Apsiyon tarafından geliştirilmiş Uygulama’nın işbu Sözleşme ve ekleri ile belirlenmiş koşullar kapsamında kullanım hakkını;

1.3.8. Kayıt Formu; Müşteri’nin, Apsiyon hizmeti kullanacağı her Toplu Yapı, AVM, İş Hanı vb. için ayrıca düzenlenen ve anlaşma detaylarını içeren ek formu/formları;

1.3.9. Ek Hizmetler; Apsiyon tarafından sunulan veya satılan ve bu Sözleşme hükümlerine tabi olan diğer hizmetleri;

1.3.10. Taahhüt İndirimi; Müşterinin belirli bir süre için verdiği kullanım taahhüdüne karşılık olarak, Apsiyon tarafından Uygulama’nın ücretsiz kullandırılması da dahil Hizmet bedelinden yapılan indirim;

1.3.11. Mücbir Sebep; Sözleşme’nin imzalandığı tarihte öngörülmesi mümkün olmayan ve Tarafların dahli olmaksızın gelişen ve Tarafların Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumlulukları kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar ile altyapı sorunları, telefon şebelerindeki arızalar, elektrik kesintileri veya benzeri halleri;

1.3.12. Sözleşme; işbu Sözleşme ve eklerini ifade eder.

2. Süre

2.1. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl olup Taraflardan biri Sözleşmenin sona ermesinden 1 (bir) ay öncesine kadar Sözleşmenin yenilenmemesi talebini yazılı olarak diğer Tarafa ihtar etmez ise Sözleşme süresinin sona ermesini takiben 1 (bir) yıl süre ile yenilenecektir. Yenilenen dönem için geçerli olacak ücretler Sözleşmenin 5.1.5. maddesine uygun olarak belirlenecektir.

3. Hizmet Kullanım Kuralları

3.1. Müşteri Hizmetler’i, işbu Sözleşme ile belirlenmiş kullanım kurallarına uygun olarak kullanacağını ve İnternet Sitesi’ndeki her türlü faaliyetinin ve İnternet Sitesi’nde bulundurduğu veya oluşturduğu tüm içeriğin İnternet Sitesi’nin ve/veya Uygulama’nın kullanım kurallarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.2. Müşteri, Apsiyon’un sağladığı herhangi bir iletişim kanalı üzerinden üçüncü kişilerin kişilik haklarını ihlal eden, uygunsuz, cinsel içerikli, hakaret ve nefret söylemi içeren, iftira niteliğinde veya tehdit, korkutmak v/veya taciz amaçlı, içerik paylaşımlarında bulunmayacağını; belirtilen şekilde bir içeriği tespit etmesi halinde Apsiyon’u derhal bilgilendirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.3. Müşteri Hizmetler’i, Apsiyon’un altyapısını, bağlı donanımlarını veya yazılımlarını zarara uğratacak veya sağlıklı çalışmasını engelleyecek şekilde kullanmayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Müşteri; İnternet Sitesi’ni kullanarak üçüncü kişilere ait sistem, bilgisayar ya da ağlara karşı siber saldırı düzenleyemez, bu şekilde üçüncü kişilerin kişisel bilgilerini toplayamaz ve kullanamaz; İnternet Sitesi’nin çalışmasına müdahale etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım veya yöntem kullanamaz veya İnternet Sitesi’ne makul olmayan büyüklükte yük getirebilecek herhangi bir işlem yapamaz; Apsiyon’u zarara sokacak herhangi bir işlem yapamaz; yetkisiz bağlantı, kopyalama veya görüntüleme için robot, örümcek veya başka araçların yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanamaz; İnternet Sitesi’ne virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunduran dosyalar yükleyemez. Bu maddede sayılan hususlara aykırı davranışlar sebebiyle Müşteri’nin kendisi, Kullanıcılar, Apsiyon ve/veya üçüncü kişiler nezdinde doğacak her neviden doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi zararlardan Apsiyon sorumlu tutulamaz.

3.4. Müşteri, Hizmetler’i Apsiyon’un öncül izni olmaksızın satamaz, kiralayamaz ve üçüncü kişilere bedelli veya bedelsiz olarak kullandıramaz.

3.5. Müşteri, reklam teşkil eden içerikleri Apsiyon`un onayı olmadan İnternet Sitesi’ne yükleyemez. Reklam teşkil eden içerikler Apsiyon tarafından İnternet Sitesi’nde ‘banner’ olarak adlandırılan bölümlerde gösterilecek olup belirtilen alanların yönetimi Apsiyon tarafından yapılmaktadır. Apsiyon’un onayı dahilinde ve işbu maddede belirtilen şekilde üçüncü kişilerden elde edilecek reklam ve pazarlama geliri Apsiyon ve Müşteri arasında paylaşılacaktır.

3.6. İnternet Sitesi’nin içeriği ve Uygulama’nın mülkiyeti Apsiyon’a aittir. Müşteri, Apsiyon’dan öncül açık ve yazılı izin almadan, İnternet Sitesi’ni ve/veya içeriğini veyahut da Uygulama’yı kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türevler yaratmayacağını ya da bunları teşhir etmeyeceğini, ticarete konu etmeyeceğini; aksi halde hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını ve bu taktirde Apsiyon’un tüm zararını karşılamakla yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7. Müşteri, fikri ve sınai mülkiyet hakkına tabi olan her neviden içeriği bilgi ve materyalleri, makaleleri, görüntüleri, yazılım ve benzer içerikleri, usulüne uygun şekilde izin almadıkça İnternet Sitesi’ne yükleyemez. Apsiyon, kendisine üçüncü kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline ilişkin yöneltilecek bütün talepleri Müşteri’ye yönlendirecek olup bu kapsamda yaşanacak uyuşmazlıklarda tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.

3.8. Müşteri, Apsiyon aracılığıyla Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilere talepleri dışında ticari veya özel içerikli mesaj, e-posta ve/veya kısa mesaj (SMS) gönderemez. Kullanıcılar’a ve üçüncü kişilere taleplerine aykırı olarak gönderilecek ticari elektronik iletiler sebebiyle doğacak tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.

3.9. Apsiyon, gerekli gördüğü durumlarda Uygulama’da geliştirme ve güncellemeler yapabilir.

3.10. Müşteriler, Uygulama üzerinden “geri bildirim”, telefon veya e-posta ile talep ve şikayetlerini Apsiyon’a iletebilir. Apsiyon, Uygulama üzerinden yapılan geri bildirimlerin tümünü kayıt altına alır ve en geç 3 (üç) iş günü içerisinde cevaplandırır.

3.11. Müşteri, Apsiyon Müşteri Hizmetleri ile yaptığı her türlü görüşme veya geri bildirimlerin Apsiyon tarafından kaydedileceğini ve bu kayıtların Apsiyon tarafından en fazla 2 (iki) sene süreyle saklanacağını ve Hizmetler’e ilişkin çıkabilecek uyuşmazlıklarda kullanılabileceğini peşinen kabul eder.

4. Tarafların Sorumlulukları

4.1. İşbu Sözleşme kapsamında Apsiyon’un asli sorumluluğu, Hizmetler’in sunulması ve Müşteri’nin asli sorumluluğu ise belirlenen ödemenin zamanında ve kararlaştırılan şekilde yapılması ile Hizmetler’i işbu Sözleşme’de belirlenen şekilde kullanmasıdır.

4.2. Müşteri, işbu Sözleşme’yi akdetmeye yetkili olduğunu ve Sözleşme ve eklerinde beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu ve de Hizmetler’i yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kullanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.3. Müşteri, Hizmetler’i Sözleşme tarihinde mevcut haliyle, “olduğu gibi” kabul eder. Apsiyon, Müşteri’nin tüm taleplerinin karşılanacağı garantisini vermez; ancak, hizmet kalitesini arttırmak, kapsamını genişletmek ya da çeşitlendirmek amacıyla hizmet içeriğinde, özelliklerinde ve/veya modüllerde, Müşteri’ye Sözleşme tarihinde verilen Hizmetler’de azalma olmamak üzere, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu değişiklikler çevrimiçi (online) olarak yayınlanacak olup yayını tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Müşteri’nin, işbu maddeye uygun olarak yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek Apsiyon’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur.

4.4. Apsiyon, Hizmetler’in kesintisiz ve sürekli olarak sunulması için gerekli önlemleri alacağını ve Hizmetler’in herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, mümkün olan en kısa süre içerisinde duruma müdahale edeceğini taahhüt eder. Ancak Mücbir Sebepler nedeniyle Hizmetler’in aksaması veya kesintiye uğramasından ve Apsiyon’un kastı ile oluşmayan diğer her türlü neden dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

4.5. Hizmetler’in doğrudan Apsiyon’dan kaynaklanan bir nedenle, 48 (kırk sekiz) saat süreyle aralıksız kesintiye uğraması halinde Müşteri Sözleşme’yi fesih hakkını haizdir.

4.6 Apsiyon, sağladığı Hizmetler’in hatalı kullanımlarından, hatalı veya mevzuata aykırı içerik girişinden, Kullanıcılar’a ve üçüncü kişilere e-posta ve kısa mesaj (SMS) ile yapılan bildirimlerden, Müşteri’nin kullanımına özgülenen İnternet Sitesi’nden doğabilecek hiçbir maddi veya manevi zararlarından sorumlu tutulamaz. Hizmetler’in kullanımına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca ve sadece Müşteri’ye aittir.

5. Mali Koşullar

5.1. Genel Olarak

5.1.1. Apsiyon ön ödemeli olarak çalışmaktadır. Müşteri, Hizmetler karşılığında, aksi ayrıca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Kayıt Formları’nda belirlenen ücreti, belirtilen vadede ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.1.2. Apsiyon her ay tahakkuk eden faturayı, Vergi Usul Kanunu 443. sıra numaralı Genel Tebliği hükümleri uyarınca, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamasına uygun olarak gönderecektir. Bu kapsamda, Hizmetler’e ilişkin faturalar, Müşteri’nin e-Fatura mükellefi olması halinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemi üzerinden, Müşteri’nin e-Fatura mükkellefi olmaması halinde ise e-Arşiv faturası olarak Müşteri’nin sistemde kayıtlı olan e-posta adresine, son ödeme tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesinde gönderilecektir.

5.1.3. Hizmetler’e ilişkin faturalar, e-fatura veya e-arşiv olarak gönderilmektedir. Müşteri, ödemelerini en geç son ödeme tarihinde yapmakla yükümlüdür.

5.1.4. Apsiyon, Müşteri tarafından yapılacak olan ödemelerde fatura tarihinden itibaren 15 (on beş) günü aşan gecikme olması halinde aylık %5 (yüzde beş) oranında faiz işletme ve gerekli görmesi halinde verilen Hizmetler’i askıya alma, kısmen kapatma ve/veya işbu Sözleşme’yi tek taraflı feshetme hakkını saklı tutar.

5.1.5. Hizmet bedeli artışları, yılda bir kere ve Sözleşme’nin süresinin sona erip yenilendiği dönem itibarı ile geçerli olmak üzere, TÜİK tarafından açıklanan yurtiçi ÜFE endeksi uyarınca, bir önceki yılın aynı ayında meydana gelen değişim oranının %2 (yüzde iki) fazlası oranında yapılır. Apsiyon’un belirtilen senelik artışlar için Müşteri’ye ayrıca ve öncül olarak bildirimde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

5.1.6. Hizmetler’in belirli bir süre taahüdü ile satın alınması halinde, Sözleşme bedelinde yapılacak fiyat artışı, Müşteri’nin yeni Sözleşme dönemi için ayrıca bir taahhüt vermemesi halinde taahhüt indirimi hariç olarak hesaplanacaktır.

5.1.7. İşbu Sözleşme’den doğan damga vergisi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.

5.1.8. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından ödenecek tüm ücretler EK-1: Kayıt Formu’nda belirtilmiştir.

5.2. Banka Entegrasyonları

5.2.1. Banka entegrasyonlarının kapsamı, Müşteri ile banka arasında yapılan anlaşma ile tanımlanmış ve sınırlandırılmıştır. Apsiyon sunduğu teknik altyapı ile yalnızca bankadan aldığı hesap hareketlerini Müşteri’nin kullanımına sunmayı ve bu bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt eder.

5.2.2. Bankadan ve/veya Müşteri’den veyahut da Kullanıcı’dan kaynaklanan sebeplerle Hizmetler’de yaşanan aksaklıklardan Apsiyon sorumlu tutulamaz.

5.3. Kredi Kartı ile Aidat Tahsilatı

5.3.1. Apsiyon, Müşteri’nin talebi doğrultusunda, Kullanıcı ile Müşteri arasında, Müşteri namına kredi kartı ile aidat tahsilatı sistemi kurabilir, bu tahsilat hizmetine Müşteri namına aracılık edebilir. Müşteri, Apsiyon’un sadece Müşteri veya Kullanıcı namına kredi kartı tahsilat sistemi kurulmasında ve aidatlara ilişkin tahsilatın Müşteri namına yapılmasında yetkili olduğunu; bu hizmet karşılığında kredi kartı ile ödeme yapan Kullanıcı’ya ödeme esnasında hizmet bedeli tutarı da gösterilerek ve Kullanıcı’nın onayı alınarak hizmet bedeli yansıtacağını, sistemin kurulmasına onay vererek peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.3.2. Kredi kartı ile Kullancılar’dan yapılan aidat tahsilatları kural olarak ertesi iş günü Müşteri’nin hesabına transfer edilir. Ancak bu süre, Apsiyon dışında Sanal POS sağlayıcı kuruluş dahil olmak üzere diğer hizmet sağlayıcılar ve ülke şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Tahsilat aktarımında yaşanacak gecikmelerden Apsiyon hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.3.3. Kredi kartı ile tahsil edilen aidatlar başta olmak üzere Müşteri ile Kullanıcı arasında yaşanan anlaşmazlıklarda Apsiyon taraf gösterilemez ve bu konuda Apsiyon’a hiçbir sorumluk yüklenemez.

5.3.4. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade taleplerini karşılamak Müşteri’nin sorumluluğundadır. Apsiyon sadece ödenmesi için platform sağladığı aidat ödemesini, belirtilen koşullarda Müşteri’nin hesabına aktarmak ile yükümlüdür. Kullanıcı’nın herhangi bir nedenle iade talep etmesi halinde, Müşteri iade işlemini kendi hesaplarından gerçekleştirmekle yükümlüdür. Kullanıcı tarafından ödenen aidatın Müşteri tarafından iade edilmesi halinde, Apsiyon, ödeme hizmet sağlayıcılar, bankalar ve benzeri üçüncü kişiler tarafından tahsil edilen hizmet bedellerinin iadesi, hiçbir şekil ve koşul altında mümkün değildir. Bu kapsamda, Kullanıcı’nın banka üzerinden yaptığı itirazların, banka tarafından incelenmesi ve kabul edilmesi hali de dahil olmak üzere, Kullanıcı tarafından yapılan ödemenin herhangi bir nedenle iade edilmesi durumunda, Müşteri’ye aktarılmış olan ve fakat Apsiyon tarafından Kullanıcı’ya iade edilen tutar, Müşteri’den tahsil edilecektir.

6. Yaptırımlar

6.1. İşbu Sözleşme’nin ve/veya Hizmet kullanım kurallarının ihlali, Müşteri’ye sağlanan Hizmetler’in askıya alınması ya da Sözleşme’nin feshedilmesi ile İnternet Sitesi’ne ve/veya Uygulama’ya erişimini tamamen iptal edilmesi sonucunu doğurabilir. Apsiyon’un ihlaller konusunda Müşteri’ye önceden herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur.

6.2. Müşteri, Hizmetler’in kullanımı sebebiyle, üçüncü kişilerin ve Apsiyon’un uğrayabileceği tüm zararı kusuru oranında tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı ve/veya Müşteri tarafından Sözleşme’nin ihlali sebebiyle Apsiyon’un doğan zarar ve ziyanlarının tazmini için yasal yollara başvurma ve Müşteri’nin, Apsiyon’un üçüncü kişilere karşı hukuken sorumlu olmasına neden olan ihlali dolayısıyla Apsiyon tarafından karşılanan her türlü zarar için Müşteri’ye kusuru oranında rücu hakkı saklıdır.

6.3. Müşteri, Hizmet kullanım kurallarının üçüncü kişiler tarafından kendi aleyhine ihlal edildiğini düşündüğü durumlarda, en geç 7 (yedi) gün içinde bilgi@apsiyon.com e-posta adresine ihlalin detaylarını içeren bilgi ve deliller ile durumu bildirmekle yükümlüdür. İhlalin, Apsiyon’a bu süre içinde bildirilmemesi halinde veya bildirilse dahi Apsiyon’un hukuken müdahale edemeyeceği hallerde, Apsiyon’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.4. Apsiyon, kendisine yapılan bildirim sonucunda ve ihlalin kesinleşmesi ile birlikte ihlal edenin Kullanıcı veya Müşteri olduğunun anlaşılması halinde ve gerekli görmesi halinde, (i) Kullanıcı’ya ve/veya Müşteri’ye sözlü ve/veya yazılı uyarıda bulunabilir; (ii) Kullanıcı’nın ve/veya Müşteri’nin İnternet Sitesi’ne ve/veya Uygulama’ya erişimini belirli bir süreliğine askıya alabilir; (iii) işbu Sözleşme’yi feshederek Kullanıcı’nın ve/veya Müşteri’nin İnternet Sitesi’ne ve/veya Uygulama’ya erişimini tamamen iptal edebilir.

6.5. Apsiyon, usulüne uygun şekilde alınmış mahkeme kararı bulunmaması veya kanuni zorunluluklar dışında, ihlali gerçekleştiren Kullanıcı’ya ait bilgileri saklı tutma hakkına sahiptir.

7. Gizlilik

7.1. Apsiyon’un işbu Sözleşme kapsamında verdiği Hizmetler’e ilişkin bedeller Müşteri’ye özel olup gizlidir; hizmet bedellerinin Müşteri tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması halinde Apsiyon işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih hakkını haizdir.

7.2. Apsiyon, Müşteri’ye ait tüm bilgileri ve elde ettiği elektronik ortamdaki veri ve bilgileri yürürlükteki mevzuata uygun olarak Sözleşme sona erse dahi gizlilik içerisinde tutacağını ve koruyacağını taahhüt eder.

7.3. Apsiyon, Hizmeti geliştirme amacı ile Müşteriler ve Kullanıcılar hakkında ek bilgiler toplayabilir. Bu bilgiler Müşteri’ye daha etkin hizmet sunma, aynı bilgileri tekrar girme gerekliliğini ortadan kaldırma, İnternet Sitesi ve Hizmetler’in kullanımını kolaylaştırma, İnternet Sitesi’nin gelişme amacına yönelik araştırma, çözümleme, ilgi ve Müşteri’nin tercihlerine uygun olarak özelleştirilmiş içerik görüntülemeye ilişkin olabilir.

7.4. Güvenlik, geliştirme ve destek amacıyla Apsiyon sunucularına yapılan tüm istekler IP (Internet Protocol) bazında kayıt altına alınabilir. Bu bilgiler kanuni zorunluklar dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.

7.5. Apsiyon, Müşteri’nin bilgilerinin yetkisiz erişime, kullanımına ve ifşasına karşı korumak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve usulleri kullanarak azami gayret gösterecektir.

7.6. İnternet Sitesi’nde oluşturulan bilgiler Müşteri’ye aittir ve bu bilgiler, Apsiyon tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde işlenecek olup Apsiyon’un sözleşme ilişkisi içinde olduğu üçüncü kişiler dışında, kredi kartı hizmet sağlayıcı, ödeme hizmet sağlayıcı, internet servis sağlayıcı, mobil uygulama ve internet sitesi yazılım bakım ve destek hizmetleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerle paylaşabilir. İşbu madde, sayılan gerçek ve tüzel kişiler için Müşteri tarafından verilmiş bir açık rıza niteliğindedir. Bununla birlikte, Müşteri’ye ilişkin kişisel veriler, sayılanlar haricinde olan ve Apsiyon ile sözleşme ilişkisi içinde olmayan üçüncü kişilerle Müşteri veya Kullanıcı’nın açık rızası olmaksızın paylaşılmaz.

7.7. Hesapların ve kişisel bilgilerin korunması için kullanılan kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgileri gizli tutmak Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri, Hizmetler’in münhasıran kendi veya Kullanıcılar’ın kullanımında olacağını, kullanıcı adı, şifre, parola gibi bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını, başka hiçbir kişiye hiçbir durumda kullandırmayacağını veya kullanımını sağlayacak bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, aksi halde Apsiyon’un hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.8. Apsiyon, bu Sözleşme ile hizmet verdiği bütün kişi, kurum, kuruluş ve markaları referans olarak gösterebilir; referans gösterdiği kişi, kurum ve kuruluşları İnternet Sitesi ve/veya diğer araçlar vasıtasıyla adlarını ve logolarını kullanarak yayınlayabilir. Referans olarak belirtilmek istemeyen Müşteriler’in bu taleplerini Apsiyon’a yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

8. Müşteri Verileri

8.1. Apsiyon, Müşteri verilerini Sözleşme’nin sona ermesi veya feshedilmesinden itibaren 1 (bir) ay süre ile saklar. Bu süre içinde Müşteri üyeliğini tekrar başlatmak isterse aradaki süre için 1 (bir) aylık hizmet bedeli tutarında ücret ödemesi gerekmektedir. Apsiyon’un Müşteri verilerini Sözleşme’nin sona erme veya fesih tarihinden itibaren 1 (bir) aydan uzun süre saklama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9. Sözleşmenin Feshi

9.1. Müşteri, hiçbir gerekçe göstermeksizin fatura kesim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün önceden yazılı olarak ihtar etmek ve geçmişe dönük tüm borçlarını ödemiş olmak şartı ile Sözleşme’yi feshetme hakkını haizdir. Müşteri’nin, Sözleşme’nin feshi halinde geçmişte yaptığı ödemelere istinaden ücret iadesi talep etme hakkı yoktur.

9.2. Müşteri’nin Sözleşme’yi herhangi bir nedenle feshi halinde geçmişte yaptığı ödemelere istinaden ve/veya yıllık ödemenin peşinen yapılmış olması halinde fesih tarihinden sonraki süreye ilişkin olarak ücret iadesi talep etme hakkı yoktur. Bu kapsamda Apsiyon’un Sözleşme’nin Müşteri tarafından herhangi bir nedenle feshi halinde Müşteri tarafından ödenen ücretleri iade yükümlülüğü yoktur.

9.3. Müşteri’nin taahhütte bulunarak aylık olarak ödeme yaptığı durumlarda,Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklere kısmen veya tamamen aykırı davranması ve/veya taahhüt süresi sona ermeden işbu Sözleşme’yi sonlandırmak istemesi veya Apsiyon tarafından kendisine kesilen faturayı son ödeme tarihinde ödememesi durumunda, Sözleşme’ye aykırılığın gerçekleştiği tarih itibariyle Sözleşme’de veya Kayıt Formu’nda belirtilen taahhüt süresince, Müşteri tarafından Taahhüt İndirimi uygulanarak kullanılan ücretsiz ve/veya indirimli servislerin toplam bedeli ile Sözleşme kapsamında belirlenen indirimli aylık paket ücretinin taahhüt süresi bitimine kadar kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar karşılaştırılıp düşük olan bedel Sözleşme iptal bedeli olarak Müşteri’ye ayrıca veya hali hazırda mevcut olan faturası ile birlikte fatura edilecektir. Müşteri’nin senelik peşin ödeme yaptığı durumlarda ise alınan Taahhüt İndirimi kapsamında Müşteri’ye yapılan indirim tutarının tamamı ile Apsiyon tarafından devlete ödenen tüm vergiler Müşteri’ye faturalandırılacaktır. Müşteri, belirtilen faturayı fatura tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde ödemekle yükümlüdür.

9.4. Sözleşme’nin Müşteri tarafından süresi dolmadan önce feshedilmesi halinde Taahhüt İndirimi uyarınca Müşteri’ye ücretsiz sunulan eğitim ve veri aktarımı hizmetleri gibi Ek Hizmet ve/veya promosyon bedelleri ile ücretsiz sunulan kullanım haklarının tamamı, EK-1: Kayıt Formu’nda belirtilen fesih tarihindeki liste fiyatları üzerinden Apsiyon tarafından Müşteri’ye faturalandırılacaktır. Bu taktirde Müşteri, bu faturayı fatura tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde ödemekle yükümlüdür.

10. İş Birlikleri

10.1. Apsiyon, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerle, Müşteri’ye sunduğu Hizmetler’e ek çözümler üretebilmek adına iş ilişkisi ve/veya çoklu iş ortaklıkları kurabilir ve sözleşme ilişkisine girebilir. Bu kapsamda Apsiyon’un iş ilişkisi ve/veya çoklu iş ortaklıkları kurabilir ve sözleşme ilişkisine girdiği gerçek veya tüzel kişiler “Çözüm Ortağı”dır ve Çözüm Ortağı’nın sunacağı ürün ve hizmetler Müşteri’ye ve/veya Kullanıcı’ya yönelik olabilir.

10.2. Çözüm Ortakları, ürünlerini ve hizmetlerini Müşteriler’e ve Kullanıcılar’a Uygulama aracılığıyla, yalnızca Müşteri’nin Uygulama üzerinden izin vermesi koşuluyla tanıtabilir ve/veya pazarlayabilir.

10.3. Müşteriler’in, kendilerinin ve/veya Kullanıcılar’ın kişisel veri ve/veya sair bilgilerinin Çözüm Ortağı ile paylaşılmasına izin vermeleri halinde söz konusu bilgiler Çözüm Ortağı ile paylaşılır. Kullanıcılar’ın bilgilerin paylaşılmasına ilişkin açık rıza alınmasına ilişkin tüm sorumluluk Müşteri’ye ait olup Apsiyon bu hususta kendisine yöneltilen her türlü talebi Müşteri’ye yönlendirecektir. Bu kapsamda Müşteri, Kullanıcılar’ın usulüne uygun şekilde açık rıza vermemesinden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

10.4. Apsiyon, Müşteri’nin ve/veya Kullanıcı’nın talebi doğrultusunda Müşteri ve/veya Kullanıcı’nın bilgilerini Çözüm Ortağı ile paylaşacaktır. Bu kapsamda, Apsiyon’un Çözüm Ortağı tarafından verilecek hizmet ve/veya ürüne ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, verilecek hizmete ve/veya ürüne ilişkin herhangi bir taahhütte de bulunmamaktadır.

10.5. Apsiyon, Çözüm Ortakları ile kuracağı iş ilişkisi uyarınca herhangi bir gelir elde etmesi halinde, işbu sebeple elde edilecek gelir, Müşteri ile Sözleşme ilişkisi devam ettiği süre boyunca, Apsiyon tarafından Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamında verilen Hizmetler sebebiyle ödemekle yükümlü olduğu bedelden, Apsiyon’un belirleyeceği, toplamda 3 (üç) fatura dönemini aşmayacak şekilde, mahsuplaşma ya da iskonto uygulama şeklinde paylaşabilir. Müşteri, Apsiyon’dan işbu bedeli nakit olarak veyahut da belirtilenden başkaca bir şekilde ve Apsiyon’un belirlediği fatura dönemi haricindeki bir tarihte tahsil edemeyeceğini ve Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi veyahut da sona ermesi halinde Apsiyon’dan bu kapsamda herhangi bir hak veya alacak talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

11. Diğer Hükümler

11.1. Sözleşme, 634 s. Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca atanmış yönetici veya yönetim kurulu olarak tanımlanan, yetkili kılınmış gerçek veya tüzel kişilerin her ne sebeple olursa olsun değişmesi halinde dahi geçerliliğini ve bağlayıcılığını sürdürür.

11.2. Sözleşme ve ekleri, Taraflar arasındaki Sözleşme’nin tamamını teşkil eder. Sözleşme dışında, Sözleşme öncesi ve sonrasında Taraflar arasında yapılan görüşmeler ve müzakereler kapsamındaki beyanlar Sözleşme’nin bir parçası değildir ve Sözleşme hükümleri ancak yazılı olarak değiştirilebilir. Sözleşme maddelerinin başlıkları yalnızca inceleme kolaylığı sebebiyle yazılmış olup Sözleşme bir bütün olarak geçerlidir. Sözleşme maddelerinden biri veya birkaçının herhangi bir nedenle geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer maddeleri geçerliliğini koruyacaktır.

11.3. Apsiyon’un sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden birinin yetkili mahkeme tarafından mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve Apsiyon’un sorumluluğunu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve Apsiyon’un Sözleşme’den doğan sorumluluğu buna uygun olarak belirlenecektir.

11.4. Sözleşme’de belirtilen Tarafların adresleri Tarafların tebligat adresleri olup Sözleşme kapsamında yapılacak tebligatlar bu adreslere yapılacaktır. Müşteri, tebligat adresinin değişmesi halinde değişen adresi Apsiyon’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde, bu Sözleşme’de bulunan adresi geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

11.5. Apsiyon’un Müşteriler’e sunduğu Hizmetler kapsamında üçüncü gerçek veya tüzel kişilerle çalışabilir. Müşteri ile Apsiyon’un çalıştığı üçüncü kişiler arasında yapılacak sözleşmelerde Apsiyon taraf olmayacağı gibi, Apsiyon’un üçüncü kişiler tarafından Müşteri’ye verilecek hizmetlere ilişkin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

11.6. Müşteri, işbu Sözleşme konusu Hizmetler’in verilmesinden doğacak uyuşmazlıklarda Apsiyon’a ait kayıtların, ödemeye ilişkin olan uyuşmazlıklarda ise Taraflar’ın ticari defterlerine ilişkin kayıtların geçerli ve bağlayıcı olduğunu, kesin delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin 6100 sayılı HMK’nın 193. maddesi anlamında bir yazılı delil sözleşmesi beyanı anlamında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.7. Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkları çözmeye İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir ve Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir.

11.8. İşbu Sözleşme toplam 11 (on bir) ana maddeden ibaret olup Taraflarca imzalandığı gün tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girmiştir.