Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Apsiyon ile ilgili aradığınız her şey burada!

Ortaklığın Giderilmesi İçin Dava Dilekçesi Örneği

Ortaklığın Giderilmesi İçin Dava Dilekçesi Örneği

Kat Mülkiyeti Kurulmak Suretiyle

 

……… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI :

VEKİLİ :

 

DAVALILAR :

KONU : Kat mülkiyeti kurulması suretiyle ortaklığın giderilmesi isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim davalılarla birlikte … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Ada, … Pafta, … parselde tapuya kayıtlı taşınmazın paydaşıdır.

2-) Söz konusu taşınmaz … katlı olup, .... bağımsız bölümden oluşmaktadır.

3-) Paydaşların her birine bir bağımsız bölüm tahsis edilmesi mümkün olduğu halde paydaş olan diğer davalılar buna yanaşmamaktadırlar.

4-) Bu nedenlerle adı geçen taşınmazda kat mülkiyeti kurulması yoluyla ortaklığın giderilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER: Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER: Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi ve ilgili yasal deliller

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle her paydaşa bir bağımsız bölüm tahsis etmek ve arsa paylarını da belirtmek suretiyle Kat mülkiyeti kurularak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.