Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

"Yönetim Planı" etiketi yazıları

Genel hükümler

Ana gayrimenkul'ün Yönetimi Madde 1- Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan , ........ ili, .......... ilçesi ..........mahallesi, ...........sokakta(caddesinde ), ............ada, ..........parsel sayılı ve ............ kapı nolu ...........apartmanı;...

Yönetim organları

Kat Malikleri Kurulu : Meydana Gelişi:Madde 8- Kat Malikleri Kurulu, arsa payı ne olursa olsun , anagayrimenkuldeki tüm bağımsız bölüm maliklerinden meydana gelir.Kat Malikleri Kurulu...

Genel giderlere katılma

Kural:Madde 44- Kat maliklerinden herbiri; kapıcı, kaloriferci, bekçi ve bahçıvan giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmakla yükümlüdür.Kat maliklerinden herbiri; anagayrimenkulün sigorta primlerine...

Çeşitli hükümler

Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti:Madde 50- Anagayrimenkulün kapıcısı, aynı zamanda kaloriferci olarak çalıştırılır.Personel Ücretleri:Madde 51- Anagayrimenkule yönetici tarafından atanacak kapıcı ve diğer personelin ücretleri ve çalışmalarıyla...

Son hükümler

Ek Madddeler Madde 57- Bu Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu ile diğer kanunların emredici ve tamamlayıcı nitelikteki hükümleri uygulanır.Ek...

Yönetim planı örneği

      ………………………. SİTESİ YÖNETİM PLANI 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 5711 sayılı kanunla 634 sayılı kanuna dokuzuncu bölüm olarak Eklenen TOPLU YAPILARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLERİN  66-67-69-70-71-72-73-74. üncü  maddeleri  ve  KAT MÜLKİYETİ KANUNUN...