Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

"Dilekçe Örnekleri" etiketi yazıları

Kazan Bakım Sözleşmesi

Kazan Bakım Sözleşme Örneği ANLAŞMA Bir tarafta ticari ikametgahı........................................................................................İST. olan..................................................(bundan böyle kısaca MÜŞTERİ diye anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı.....................................................İST. olan ....................................(bundan böyle kısaca.............................diye anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarla bir...

Ortak yerlere tecavüz

Ortak yerlere tecavüz (Odunluk yapılması gibi) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : (Adı Soyadı,Adresi) DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi) KONUSU : Paydaşı bulunduğum anagayrimenkulün ortak yerine davalı tarafından...

Personel İbranamesi

Personel İbranamesi İbraname Çalışmakta olduğum................................................adresindeki Apartmandaki görevimden ayrılmış bulunmaktayım , ................................... Apt. Yönetiminden İşe Başladığım tarihten , İşten ayrıldığım ........./............/.2006 (dahil) tarihine kadar geçen çalışma sürem boyunca bütün ücretimi ve pirimlerimi...

Rahatsız eden komşu

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi) DAVALILAR     : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi) KONUSU : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün.................... (çekilmez hal yazılır)................sebebiyle mülkiyet hakkının devri. OLAY :...

Sigorta bildirim belgesi

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:1.0pt;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center">&nbsp; <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:1.0pt;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center">SOSYAL SİGORTALAR ...

Tahliye Taahhütnamesi

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ &nbsp; &nbsp;Tahliye edilecek gayrimenkul &nbsp; &nbsp; : &nbsp;Tahliye tarihi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : &nbsp;Mezkûr gayrimenkulde oturan &nbsp;: &nbsp; &nbsp;Yukarıda&nbsp;&nbsp;...

Kapıcı Talimatnamesi

KAPICI - KALORİFERCİ ÇALIŞMA TALİMATI (Konut kapıcıları tüzüğünün 3/g maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Ana taşınmazın girişinde ilan panosunda devamlı asılı bulundurulması gerekmektedir.) ...........................Apartmanı kat malikleri adına yönetici............................................. kapıcı................ ................................arasında...

Kat malikleri Kuruluna Davet Mektubu Örneği

............Apartmanı Kat Maliklerine Kat malikleri kurulu,aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere .././... günü saat..'da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde,ikinci...

Apartman Kapıcıları ile yapılacak örnek sözleşme

KAPICILIK SÖZLEŞMESİ İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri (Adları,Soyadları) YÖNETİCİ : Kat malikleri adına (Adı ve Soyadı) İŞYERİ : ................................Apartmanı ADRESİ : .............................. ............. ............ ............................... KAPICI Adı ve soyadı...