Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

"İdari Mevzuat" etiketi yazıları

Sosyal sigortalar kanunu

Sigortalılığın Başlangıcı ve Mecburi Oluşu : Madde 6 - Çalıştırılanlar,işe alınmalarıyla kendiliğinden "Sigortalı" olurlar. Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve hükümleri sigortalının işe...

İş kanunu

İşyerini bildirme MADDE 3. - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren...

Sendikalar kanunu

Sendikaya üye olup olmama hürriyetinin teminatı: Madde 31 - İşçilerin işe alınmaları,belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten...

Hafta tatili hakkında kanun

Madde 1 - On bin veya onbinden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabrika, imalathane, tezgah, dükan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müsesesat ve...

İş süreleri tüzüğü

* YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIRMadde 1 - İş sürelerinin uygulanmasına ilişkin esaslar,bu tüzükte gösterilmiştir.İş SüresiMadde 2 - İş süresi,işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir.İş kanunun 62.Maddesinin birinci fıkrasında...

Kabahatler kanunu

31 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25772 (Mükerrer) Kanun No: 5326 Kabul Tarihi: 30.3.2005BİRİNCİ KISIMGenel HükümlerBİRİNCİ BÖLÜMAmaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik...