Apsiyon Blog / Yardım

Emlak Terimleri

Emlak Terimleri

Ada: Çevresi yollarla sınırlanmış ve çoğu parsellere bölünmüş arsa ile böyle bir arsayı kaplayan yapılar takımı, yapı adası.

Akar: Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk.

Altyapı: Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen ad.

Anahtar Teslim: Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirilmiş olarak mal sahibine teslim edilmesini öngören sözleşme şekli.

Antre: Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş.

Apartman Dairesi: Bir bina içinde birkaç oda ile mutfak ve banyodan meydana gelen, bir kişi veya bir ailenin oturabileceği büyüklükte daire.

Arsa: Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasaya göre, belediye sınırları içinde bulunup belediyece parsellenmiş arazi.

Bağımsız Bölüm: Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri. 

Basık: Tavan yüksekliği alışılagelmiş ölçülerden az olan daire, oda. 

Cephe: Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz. 

Cihannüma: Her tarafı seyredebilmek için bazı ev çatılarının üstüne yapılan oda veya teras.

Cumba: Eski Türk evlerinde, çoğu kafesli olan çıkma.

Çatı Katı: Binalarda çatı ile son normal kat arasında yapılan kat.

Çekme Kat: Bir binanın son katı üzerine yapılan, cepheden geriye çekilmiş kat.

Daire: Bir apartman içinde yer alan, birden fazla konuttan her biri. 

Denize Sıfır: Denizle arasında herhangi bir yapı veya geniş bir toprak parçası olmayan yapı,arsa.

Devre mülk: Tapusu belirli bir "Devre" kullanım için geçerli olan, ortak kullanılan konut, yazlık. 

Dönüm: Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 m2.

Dubleks: İki katlı, ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut. 

Eklenti: Var olan ama yapıya eklenen bölüm.

Ekspertiz: Bir arsaya veya yapıya belli ölçütlere göre değer biçme işi.

Emsal: Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılması. 

Ferağ: Sahiplik hakkını başkasına devredip ilişki kesme; bu iş için tapuda yapılan resmi işlem

Fransız Balkon: Döşemeye değin inen ve kapı gibi açılan, önü korkuluklu pencere.

Gabari: Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği.

Gayrimenkul: Taşınmaz mal.

Gedik: Eskiden bazı mülkler için ödenen vakıf vergisi.

Giriş Katı: Yerkatı, zemin katı.

Giydirme Cephe: Çok katlı bir yapıda, döşemelerin önünden geçerek devam eden, bunlara veya kolonlara asılan, taşıyıcı olamayan, çoğu camlı dış duvar.

Götürü: Bir yapı işinin baştan kararlaştırılan sabit bir tutar karşılığında bir yükleniciye yaptırılması ilkesine dayanan sözleşme türü.

Islah: Bir bölgenin, tümüyle yenilenmeksizin yaşama koşullarının düzeltilmesi.

İfraz: Bir toprak parçasını veya arsayı parçalara ayırma, parselleme, parselizasyon işlemi.

İhale: bir işi birçok isteklinin arasından, en uygun görülen koşulları önerene bırakma.

İkiz Ev: Planları ortak duvara göre simetrik olan, bitişik iki evden meydana gelen birim.

İmar Affı: Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması.

İmar Durumu: Bir arsanın imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğini bildiren ve belediyece düzenlenerek istek üzerine arsa sahibine verilen belge.

İmar Planı: İmar yasasına göre, nüfusu 10.000´i aşmış yerleşmelerde yapılması zorunlu olan fiziksel plan.

İstimlak: Kamulaştırma.

Kadastro: Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtip plana bağlama işi.

Kamulaştırmak: Bir şeyi sahibinden satın alarak kamuya mal etmek, kamu yararına almak. 

Kat Karşılığı Anlaşma: Arsa sahibince ortaya konan bir arsa üzerine, bir müteahhitçe, finansmanı da kendisince sağlanarak yapılan binanın, arsa sahibi ile müteahhit arasında belli bir oranda bölüşülmesi esasına dayalı anlaşma türü. 

Kat Maliki: Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişi. 

Kat Mülkiyeti: Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olabilmesi. 

Kat Yüksekliği: Döşeme üstünden bir üst katın döşeme üstüne olan uzaklığı.

Lebiderya: Kesintisiz deniz manzaralı daire.

Mahzurlu: Herhangi bir işlem veya uygulamaya elverişli olmayan.

Menkul: Bir yerden başka bir yere taşınabilen, taşınır.

Merkezi Isıtma: Bir binanın çeşitli bölümlerinin, bir merkezden borularla sevk edilen sıcak su veya buharla, ya da kanallarla sevk edilen sıcak hava ile ısıtılma sistemi. 

Möbleli: İçinde eşyası bulunan daire.

Müstakil Tapu: Tek konut için verilen tapu. 

Nazım Planı: Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan.

Nizam: Binaların yanyana sıralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda duvarları ortaktır.

Ölçek: Bir harita veya çizimde görülen uzunluklarla bunların imlediği gerçek uzunluklar arasındaki oran.

Ön Bahçe Derinliği: Binanın ön yüzünden kendi parselinin ön sınırına kadar olan en yakın dik uzaklık.

Ön Cephe: Yapının yola bakan yüzü.

Pafta: 1. Üzerine proje çizilen levha. 2. Büyük haritaları meydana getiren ayrı parçalardan her biri.

Parsel: Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri.

Restorasyon: Aslını bozmadan onarma.

Restoratör: Fransızca´da resim veya heykelleri onaran kişileri tanımlamakta kullanılan bu sözcük Türkçe´de, anlam kaymasıyla, restorasyon uzmanı anlamındakullanılmaktadır.

Rezervuar: Sarnıç, hazne.

Sahibinden: Bir mülkün, arada herhangi bir aracı olmadan, doğrudan doğruya sahibi tarafından satışa veya kiraya sunulması.

Servis Girişi: Büyük binalarda yan hizmetler için kullanılan ikinci derecedeki giriş.

Sosyal Altyapı: Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yapılması gereken eğitim, sağlık, kültürel ve yönetsel yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel ad.

Stüdyo: Aynı zamanda oturma,uyuma ve yemek için kullanılan oda.

Süper Deniz Manzaralı: Balkon, teras veya pencerelerinden denizin geniş bir açıdan, panoramik olarak görüldüğü konut, daire.

Tapu Senedi: Bir mülkün kimin olduğunu gösteren resmi belge.

Tapulamak: Bir mülkü tapuya geçirmek.

Tavanarası: Çatı ile son kat döşemesi arasında kalan boşluk.

Teknik Altyapı: Elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, her tür ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi hizmetlerin sağlanması için yapılan tesisler ile açık ve kapalı otopark kullanımlarına verilen ad.

Teras: 1. Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, taraça. 2. Üstü gezinmeye elverişli düz dam.

Toplu Konut: Sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta kullanılan terim.

Vaziyet Planı: Yapıların değişmez röperlere göre arsaya yerleşmelerini belirten üstten görünüş, yerleşme planı. 

Yalı: Düzlük ve açıklık su kıyısına yapılmış köşk. Sahilhane adı da verilir.

Yıkma Ruhsatı: Bir yapıyı yıkmak için ililgili belediyeden alınan izin; yıkma izni.

Zabıt Defteri: Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği defterdir.

Zamanaşımı: Bir hakkın kazanılması veya kaybedilmesi için geçmesi gereken hukukça öngörülmüş süre anlamına gelir.

Zayi: Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır. Tapu senedi veya ipotek belgesinin kayıp edilmesi halinde, zayiinden yenisi çıkartılabilir.

Zilyetlik: Bir eşya (mal) üzerinde zilyetlik iradesine dayanarak fiili hakimiyet kurma eylemine zilyetlik denir.

Zirai İpotek: Tarım kredi kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankasından çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat olarak taşınmaz malın gösterilmesi halinde tesis edilen ipotek işlemidir.

Zorunlu Deprem Sigortası: Mesken, ev, bağımsız bölüm nitelikli yerlerin, depreme karşı, yetkili sigorta şirketleri tarafından sigortalanmasıdır.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrimiçi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 
Apsiyon
Apsiyon
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!
Facebook Linkedin Twitter Youtube Instagram

Yorumlar

İlginizi Çekebilir