Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Emlak Terimleri

Ada: Çevresi yollarla sınırlanmış ve çoğu parsellere bölünmüş arsa ile böyle bir arsayı kaplayan yapılar takımı, yapı adası.

Akar: Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk.

Altyapı: Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen ad.

Anahtar Teslim: Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirilmiş olarak mal sahibine teslim edilmesini öngören sözleşme şekli.

Antre: Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş.

Apartman Dairesi: Bir bina içinde birkaç oda ile mutfak ve banyodan meydana gelen, bir kişi veya bir ailenin oturabileceği büyüklükte daire.

Arsa: Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasaya göre, belediye sınırları içinde bulunup belediyece parsellenmiş arazi.

Bağımsız Bölüm: Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri. 

Basık: Tavan yüksekliği alışılagelmiş ölçülerden az olan daire, oda. 

Cephe: Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz. 

Cihannüma: Her tarafı seyredebilmek için bazı ev çatılarının üstüne yapılan oda veya teras.

Cumba: Eski Türk evlerinde, çoğu kafesli olan çıkma.

Çatı Katı: Binalarda çatı ile son normal kat arasında yapılan kat.

Çekme Kat: Bir binanın son katı üzerine yapılan, cepheden geriye çekilmiş kat.

Daire: Bir apartman içinde yer alan, birden fazla konuttan her biri. 

Denize Sıfır: Denizle arasında herhangi bir yapı veya geniş bir toprak parçası olmayan yapı,arsa.

Devre mülk: Tapusu belirli bir "Devre" kullanım için geçerli olan, ortak kullanılan konut, yazlık. 

Dönüm: Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 m2.

Dubleks: İki katlı, ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut. 

Eklenti: Var olan ama yapıya eklenen bölüm.

Ekspertiz: Bir arsaya veya yapıya belli ölçütlere göre değer biçme işi.

Emsal: Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılması. 

Ferağ: Sahiplik hakkını başkasına devredip ilişki kesme; bu iş için tapuda yapılan resmi işlem

Fransız Balkon: Döşemeye değin inen ve kapı gibi açılan, önü korkuluklu pencere.

Gabari: Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği.

Gayrimenkul: Taşınmaz mal.

Gedik: Eskiden bazı mülkler için ödenen vakıf vergisi.

Giriş Katı: Yerkatı, zemin katı.

Giydirme Cephe: Çok katlı bir yapıda, döşemelerin önünden geçerek devam eden, bunlara veya kolonlara asılan, taşıyıcı olamayan, çoğu camlı dış duvar.

Götürü: Bir yapı işinin baştan kararlaştırılan sabit bir tutar karşılığında bir yükleniciye yaptırılması ilkesine dayanan sözleşme türü.

Islah: Bir bölgenin, tümüyle yenilenmeksizin yaşama koşullarının düzeltilmesi.

İfraz: Bir toprak parçasını veya arsayı parçalara ayırma, parselleme, parselizasyon işlemi.

İhale: bir işi birçok isteklinin arasından, en uygun görülen koşulları önerene bırakma.

İkiz Ev: Planları ortak duvara göre simetrik olan, bitişik iki evden meydana gelen birim.

İmar Affı: Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması.

İmar Durumu: Bir arsanın imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğini bildiren ve belediyece düzenlenerek istek üzerine arsa sahibine verilen belge.

İmar Planı: İmar yasasına göre, nüfusu 10.000´i aşmış yerleşmelerde yapılması zorunlu olan fiziksel plan.

İstimlak: Kamulaştırma.

Kadastro: Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtip plana bağlama işi.

Kamulaştırmak: Bir şeyi sahibinden satın alarak kamuya mal etmek, kamu yararına almak. 

Kat Karşılığı Anlaşma: Arsa sahibince ortaya konan bir arsa üzerine, bir müteahhitçe, finansmanı da kendisince sağlanarak yapılan binanın, arsa sahibi ile müteahhit arasında belli bir oranda bölüşülmesi esasına dayalı anlaşma türü. 

Kat Maliki: Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişi. 

Kat Mülkiyeti: Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olabilmesi. 

Kat Yüksekliği: Döşeme üstünden bir üst katın döşeme üstüne olan uzaklığı.

Lebiderya: Kesintisiz deniz manzaralı daire.

Mahzurlu: Herhangi bir işlem veya uygulamaya elverişli olmayan.

Menkul: Bir yerden başka bir yere taşınabilen, taşınır.

Merkezi Isıtma: Bir binanın çeşitli bölümlerinin, bir merkezden borularla sevk edilen sıcak su veya buharla, ya da kanallarla sevk edilen sıcak hava ile ısıtılma sistemi. 

Möbleli: İçinde eşyası bulunan daire.

Müstakil Tapu: Tek konut için verilen tapu. 

Nazım Planı: Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan.

Nizam: Binaların yanyana sıralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda duvarları ortaktır.

Ölçek: Bir harita veya çizimde görülen uzunluklarla bunların imlediği gerçek uzunluklar arasındaki oran.

Ön Bahçe Derinliği: Binanın ön yüzünden kendi parselinin ön sınırına kadar olan en yakın dik uzaklık.

Ön Cephe: Yapının yola bakan yüzü.

Pafta: 1. Üzerine proje çizilen levha. 2. Büyük haritaları meydana getiren ayrı parçalardan her biri.

Parsel: Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri.

Restorasyon: Aslını bozmadan onarma.

Restoratör: Fransızca´da resim veya heykelleri onaran kişileri tanımlamakta kullanılan bu sözcük Türkçe´de, anlam kaymasıyla, restorasyon uzmanı anlamındakullanılmaktadır.

Rezervuar: Sarnıç, hazne.

Sahibinden: Bir mülkün, arada herhangi bir aracı olmadan, doğrudan doğruya sahibi tarafından satışa veya kiraya sunulması.

Servis Girişi: Büyük binalarda yan hizmetler için kullanılan ikinci derecedeki giriş.

Sosyal Altyapı: Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yapılması gereken eğitim, sağlık, kültürel ve yönetsel yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel ad.

Stüdyo: Aynı zamanda oturma,uyuma ve yemek için kullanılan oda.

Süper Deniz Manzaralı: Balkon, teras veya pencerelerinden denizin geniş bir açıdan, panoramik olarak görüldüğü konut, daire.

Tapu Senedi: Bir mülkün kimin olduğunu gösteren resmi belge.

Tapulamak: Bir mülkü tapuya geçirmek.

Tavanarası: Çatı ile son kat döşemesi arasında kalan boşluk.

Teknik Altyapı: Elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, her tür ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi hizmetlerin sağlanması için yapılan tesisler ile açık ve kapalı otopark kullanımlarına verilen ad.

Teras: 1. Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, taraça. 2. Üstü gezinmeye elverişli düz dam.

Toplu Konut: Sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta kullanılan terim.

Vaziyet Planı: Yapıların değişmez röperlere göre arsaya yerleşmelerini belirten üstten görünüş, yerleşme planı. 

Yalı: Düzlük ve açıklık su kıyısına yapılmış köşk. Sahilhane adı da verilir.

Yıkma Ruhsatı: Bir yapıyı yıkmak için ililgili belediyeden alınan izin; yıkma izni.

Zabıt Defteri: Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği defterdir.

Zamanaşımı: Bir hakkın kazanılması veya kaybedilmesi için geçmesi gereken hukukça öngörülmüş süre anlamına gelir.

Zayi: Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır. Tapu senedi veya ipotek belgesinin kayıp edilmesi halinde, zayiinden yenisi çıkartılabilir.

Zilyetlik: Bir eşya (mal) üzerinde zilyetlik iradesine dayanarak fiili hakimiyet kurma eylemine zilyetlik denir.

Zirai İpotek: Tarım kredi kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankasından çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat olarak taşınmaz malın gösterilmesi halinde tesis edilen ipotek işlemidir.

Zorunlu Deprem Sigortası: Mesken, ev, bağımsız bölüm nitelikli yerlerin, depreme karşı, yetkili sigorta şirketleri tarafından sigortalanmasıdır.